IStateManager.IsTrackingViewState Właściwość

Definicja

W przypadku implementacji przez klasę pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka serwera śledzi zmiany stanu widoku.

public:
 property bool IsTrackingViewState { bool get(); };
public bool IsTrackingViewState { get; }
member this.IsTrackingViewState : bool
Public ReadOnly Property IsTrackingViewState As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli kontrolka serwera śledzi zmiany stanu widoku; w przeciwnym razie , false.

Przykłady

// Implement the IsTrackingViewState method for this class 
// by calling the IsTrackingViewState method of the class's
// private _viewstate property. 
bool IStateManager.IsTrackingViewState
{
  get
  {
    return ((IStateManager)_viewstate).IsTrackingViewState;
  }
}
' Implement the IsTrackingViewState method for this class 
' by calling the IsTrackingViewState method of the class's
' private _viewstate property. 

ReadOnly Property IsTrackingViewState() As Boolean Implements IStateManager.IsTrackingViewState
  Get
    Return CType(_viewstate, IStateManager).IsTrackingViewState
  End Get
End Property

Dotyczy

Zobacz też