IStateManager.LoadViewState(Object) Metoda

Definicja

Po zaimplementowaniu przez klasę ładuje wcześniej zapisany stan widoku kontrolki serwera do kontrolki.

public:
 void LoadViewState(System::Object ^ state);
public void LoadViewState (object state);
abstract member LoadViewState : obj -> unit
Public Sub LoadViewState (state As Object)

Parametry

state
Object

Element Object zawierający zapisane wartości stanu widoku dla kontrolki.

Przykłady

// Implement the LoadViewState method. If the saved view state
// exists, the view-state value is loaded to the MyItem control. 
void IStateManager.LoadViewState(object savedState)
{
  _message = (string)_viewstate["message"];
  if (savedState != null)
    ((IStateManager)_viewstate).LoadViewState(savedState);
}
' Implement the LoadViewState method. If the saved view state
' exists, the view-state value is loaded to the MyItem 
' control. 
Sub LoadViewState(ByVal savedState As Object) Implements IStateManager.LoadViewState
  _message = CStr(_viewstate("message"))
  If Not (savedState Is Nothing) Then
    CType(_viewstate, IStateManager).LoadViewState(savedState)
  End If
End Sub

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez infrastrukturę .NET Framework i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio z kodu. Jednak deweloperzy mogą zastąpić tę metodę, aby określić sposób przywracania stanu widoku przez kontrolkę serwera niestandardowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz omówienie zarządzania stanem ASP.NET.

Dotyczy

Zobacz też