ArrayListCollectionBase.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest zsynchronizowana. Ten interfejs API jest nieaktualny. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia aplikacji ASP.NET mobilnych, zobacz Mobile Apps & Sites with ASP.NET. Ten interfejs API jest nieaktualny. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia aplikacji ASP.NET mobilnych, zobacz Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli kolekcja jest zsynchronizowana; w przeciwnym false razie .

Implementuje

Uwagi

Używane wewnętrznie przez ASP.NET. Nie jest przeznaczony do użytku przez aplikacje klienckie.

Dotyczy

Zobacz też