EntityDataSourceView.Deleting Zdarzenie

Definicja

Występuje przed usunięciem obiektu ze źródła danych.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::EntityDataSourceChangingEventArgs ^> ^ Deleting;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangingEventArgs> Deleting;
member this.Deleting : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangingEventArgs> 
Public Custom Event Deleting As EventHandler(Of EntityDataSourceChangingEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<EntityDataSourceChangingEventArgs>

Dotyczy