IAnchorInfo.Annotation Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt adnotacji.

public:
 property System::Windows::Annotations::Annotation ^ Annotation { System::Windows::Annotations::Annotation ^ get(); };
public System.Windows.Annotations.Annotation Annotation { get; }
member this.Annotation : System.Windows.Annotations.Annotation
Public ReadOnly Property Annotation As Annotation

Wartość właściwości

Annotation

Obiekt adnotacji.

Dotyczy