BindingExpression.UpdateTarget Metoda

Definicja

Wymusza transfer danych z właściwości źródłowej powiązania do właściwości docelowej powiązania.

public:
 override void UpdateTarget();
public override void UpdateTarget ();
override this.UpdateTarget : unit -> unit
Public Overrides Sub UpdateTarget ()

Wyjątki

Powiązanie zostało odłączone od jej elementu docelowego.

Uwagi

Ta metoda umożliwia wymusić transfer danych z właściwości źródłowej do właściwości docelowej. Jeśli obiekt źródłowy implementuje odpowiedni mechanizm powiadomień zmieniony przez właściwość, taki jak INotifyPropertyChanged, aktualizacje docelowe są wykonywane automatycznie. Istnieje jednak możliwość użycia tej metody w celu jawnego zaktualizowania właściwości docelowej w przypadkach, gdy obiekt źródłowy nie udostępnia odpowiednich powiadomień o zmianie właściwości. Możesz również użyć tej metody, jeśli aplikacja musi okresowo aktualizować właściwości docelowe.

Dotyczy

Zobacz też