BindingExpressionBase.HasError Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie nadrzędne ma regułę weryfikacji, która zakończyła się niepowodzeniem.

public:
 virtual property bool HasError { bool get(); };
public virtual bool HasError { get; }
member this.HasError : bool
Public Overridable ReadOnly Property HasError As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli powiązanie nadrzędne ma regułę weryfikacji, która zakończyła się niepowodzeniem; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Ta właściwość jest identyczna z właściwością HasValidationError .

Dotyczy

Zobacz też