PriorityBindingExpression.UpdateSource Metoda

Definicja

Aktualizuje źródło w aktywnym powiązaniu.

public:
 override void UpdateSource();
public override void UpdateSource ();
override this.UpdateSource : unit -> unit
Public Overrides Sub UpdateSource ()

Uwagi

Ta metoda wywołuje metodę UpdateSource ActiveBindingExpression we właściwości .

Dotyczy