DependencyPropertyChangedEventArgs(DependencyProperty, Object, Object) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DependencyPropertyChangedEventArgs.

public:
 DependencyPropertyChangedEventArgs(System::Windows::DependencyProperty ^ property, System::Object ^ oldValue, System::Object ^ newValue);
public DependencyPropertyChangedEventArgs (System.Windows.DependencyProperty property, object oldValue, object newValue);
new System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs : System.Windows.DependencyProperty * obj * obj -> System.Windows.DependencyPropertyChangedEventArgs
Public Sub New (property As DependencyProperty, oldValue As Object, newValue As Object)

Parametry

property
DependencyProperty

Identyfikator właściwości zależności, która została zmieniona.

oldValue
Object

Wartość właściwości przed zmianą zgłoszoną przez odpowiednie zdarzenie lub zmianę stanu.

newValue
Object

Wartość właściwości po zmianie zgłoszonej przez odpowiednie zdarzenie lub zmianę stanu.

Uwagi

Implementacje zdarzeń niestandardowych, które zgłaszają zmiany właściwości zależności, powinny używać tego konstruktora do wypełniania danych zdarzeń z określonymi zmianami po wywołaniu zdarzenia.

Dotyczy