Application.MessageLoop Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy pętla komunikatów istnieje w tym wątku.

public:
 static property bool MessageLoop { bool get(); };
public static bool MessageLoop { get; }
static member MessageLoop : bool
Public Shared ReadOnly Property MessageLoop As Boolean

Wartość właściwości

true jeśli istnieje pętla komunikatu; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

W przypadku hostowania Windows Forms w innych środowiskach, takich jak aplikacje niezarządzane, ta właściwość zawsze zwróci wartość false. Użyj polecenia RegisterMessageLoop , aby poinstruować Windows Forms, jeśli środowisko hostingu nadal ma aktywną pętlę komunikatów.

Dotyczy