Application.UseWaitCursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, czy kursor oczekiwania jest używany dla wszystkich otwartych formularzy aplikacji.

public:
 static property bool UseWaitCursor { bool get(); void set(bool value); };
public static bool UseWaitCursor { get; set; }
static member UseWaitCursor : bool with get, set
Public Shared Property UseWaitCursor As Boolean

Wartość właściwości

true to kursor oczekiwania jest używany dla wszystkich otwartych formularzy; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Gdy ta właściwość jest ustawiona na truewartość , UseWaitCursor właściwość wszystkich otwartych formularzy w aplikacji zostanie ustawiona na truewartość . To wywołanie nie zostanie zwrócone, dopóki ta właściwość nie zostanie ustawiona na wszystkich formularzach. Użyj tej właściwości, jeśli masz długotrwałą operację i chcesz wskazać we wszystkich formularzach aplikacji, że operacja jest nadal przetwarzana.

Dotyczy