RepeatBehavior.HasCount Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy zachowanie powtarzania ma określoną liczbę iteracji.

public:
 property bool HasCount { bool get(); };
public bool HasCount { get; }
member this.HasCount : bool
Public ReadOnly Property HasCount As Boolean

Wartość właściwości

true jeśli określony typ odnosi się do liczby iteracji; w przeciwnym razie , false.

Dotyczy