SetterBase.IsSealed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten obiekt jest w stanie niezmiennym.

public:
 property bool IsSealed { bool get(); };
public bool IsSealed { get; }
member this.IsSealed : bool
Public ReadOnly Property IsSealed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli ten obiekt jest w stanie niezmiennym; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Jeśli ta właściwość zwróci true wartość i spróbujesz zmodyfikować stan tego obiektu, zostanie zgłoszony wyjątek.

Dotyczy