DispatcherOperation<TResult>.InvokeDelegateCore Metoda

Definicja

Rozpoczyna operację skojarzona z tym DispatcherOperationelementem .

protected:
 override System::Object ^ InvokeDelegateCore();
protected override object InvokeDelegateCore ();
override this.InvokeDelegateCore : unit -> obj
Protected Overrides Function InvokeDelegateCore () As Object

Zwraca

Wyniki operacji.

Dotyczy