DispatcherOperation<TResult>.Task Właściwość

Definicja

Pobiera element Task<TResult> reprezentujący bieżącą operację.

public:
 property System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ Task { System::Threading::Tasks::Task<TResult> ^ get(); };
public System.Threading.Tasks.Task<TResult> Task { get; }
member this.Task : System.Threading.Tasks.Task<'Result>
Public ReadOnly Property Task As Task(Of TResult)

Wartość właściwości

Task<TResult>

Obiekt reprezentujący bieżącą operację.

Dotyczy