DispatcherOperation.Priority Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia priorytet operacji w kolejce Dispatcher .

public:
 property System::Windows::Threading::DispatcherPriority Priority { System::Windows::Threading::DispatcherPriority get(); void set(System::Windows::Threading::DispatcherPriority value); };
public System.Windows.Threading.DispatcherPriority Priority { get; set; }
member this.Priority : System.Windows.Threading.DispatcherPriority with get, set
Public Property Priority As DispatcherPriority

Wartość właściwości

DispatcherPriority

Priorytet delegata w kolejce.

Dotyczy