XmlException.SourceUri Właściwość

Definicja

Pobiera lokalizację pliku XML.

public:
 property System::String ^ SourceUri { System::String ^ get(); };
public string? SourceUri { get; }
public string SourceUri { get; }
member this.SourceUri : string
Public ReadOnly Property SourceUri As String

Wartość właściwości

String

Źródłowy identyfikator URI danych XML. Jeśli nie ma identyfikatora URI źródłowego, ta właściwość zwraca nullwartość .

Dotyczy