SimpleMembershipProvider.GetCreateDate(String) Metoda

Definicja

Zwraca datę i godzinę utworzenia określonego konta użytkownika.

public override DateTime GetCreateDate (string userName);
override this.GetCreateDate : string -> DateTime
Public Overrides Function GetCreateDate (userName As String) As DateTime

Parametry

userName
String

Nazwa użytkownika konta.

Zwraca

Data i godzina utworzenia konta użytkownika lub MinValue data utworzenia konta użytkownika jest niedostępna.

Wyjątki

Użytkownik określony przez userName nie ma konta użytkownika.

Dotyczy