Udostępnij za pośrednictwem


Globalizowanie i lokalizowanie aplikacji .NET

Opracowywanie aplikacji gotowej do użycia na świecie, w tym aplikacji, która może zostać zlokalizowana w jednym lub kilku językach, obejmuje trzy kroki: globalizację, przegląd lokalizacji i lokalizację.

Globalizacja

Ten krok obejmuje projektowanie i programowanie aplikacji neutralnej kulturowo i językowo, która obsługuje zlokalizowane interfejsy użytkownika i dane regionalne dla wszystkich użytkowników. Obejmuje to podejmowanie decyzji projektowych i programistycznych, które nie są oparte na założeniach specyficznych dla kultury. Aplikacja zglobalizowana nie jest zlokalizowana, ale została zaprojektowana i napisana tak, że jej lokalizacja w jednym lub kilku językach będzie stosunkowo łatwa.

Przegląd możliwości lokalizowania

Ten krok obejmuje przegląd kodu i projektu aplikacji w celu upewnienia się, że można go łatwo zlokalizować i zidentyfikować potencjalne przeszkody dla lokalizacji, oraz potwierdzenia, że kod wykonywalny aplikacji jest oddzielony od jej zasobów. Jeśli etap globalizacji był skuteczny, przegląd możliwości zlokalizowania potwierdzi wybory dotyczące projektowania i kodowania dokonane podczas globalizacji. Na etapie przeglądu możliwości lokalizacji można również zidentyfikować pozostałe problemy, dzięki czemu nie trzeba będzie modyfikować kodu aplikacji na etapie lokalizacji.

Lokalizacja

Ten krok obejmuje dostosowywanie aplikacji do określonych kultur lub regionów. Jeśli etapy globalizacji i przeglądu możliwości lokalizacji zostały wykonane poprawnie, lokalizacja składa się głównie z tłumaczenia interfejsu użytkownika.

Wykonanie tych trzech kroków ma dwie zalety:

 • Uwalnia użytkownika od konieczności przeprojektowywania aplikacji, której konstrukcja przewiduje obsługę jednej kultury, takiej jak Angielski-Stany Zjednoczone, w celu obsługi dodatkowych kultur.

 • Skutkuje zlokalizowanymi aplikacjami, które są stabilniejsze i zawierają mniej błędów.

Platforma .NET zapewnia szeroką obsługę tworzenia aplikacji gotowych do użycia na świecie i zlokalizowanych. W szczególności wiele elementów członkowskich typu w bibliotece klas platformy .NET ułatwia globalizację, zwracając wartości odzwierciedlające konwencje kultury bieżącego użytkownika lub określonej kultury. Ponadto platforma .NET obsługuje zestawy satelitarne, które ułatwiają proces lokalizowania aplikacji.

W tym obszarze

Globalizacja

Omówienie pierwszego etapu tworzenia aplikacji gotowych do użycia na całym świecie, który obejmuje projektowanie i programowanie aplikacji neutralnej językowo i kulturowo.

Globalizacja platformy .NET i ICU

Opisuje sposób globalizacji platformy .NET używa składników międzynarodowych dla standardu Unicode (ICU).

Przegląd możliwości lokalizowania

Omówienie drugiego etapu tworzenia zlokalizowanych aplikacji, który obejmuje określenie potencjalnych przeszkód w procesie lokalizacji.

Lokalizacja

Omówienie końcowego etapu tworzenia zlokalizowanych aplikacji, który polega na dostosowywaniu interfejsu użytkownika aplikacji dla określonych regionów lub kultur.

Operacje ciągów bez uwzględniania kultury

Opisuje sposób używania metod i klas platformy .NET, które są domyślnie wrażliwe na kulturę w celu uzyskania wyników niewrażliwych na kulturę.

Najlepsze rozwiązania dotyczące tworzenia aplikacji gotowych do użycia na świecie

Opis najlepszych rozwiązań w zakresie globalizacji, lokalizacji i projektowania gotowych do użycia na całym świecie aplikacji ASP.NET.

Odwołanie

 • System.Globalization Obszaru nazw

  Zawiera klasy, które definiują informacje związane z kulturą, w tym język, kraj/region, używane kalendarze, wzorce formatu daty, waluty i liczb oraz kolejność sortowania dla ciągów.

 • System.Resources Obszaru nazw

  Udostępnia klasy służące do tworzenia i używania zasobów oraz wykonywania na nich operacji.

 • System.Text Obszaru nazw

  Zawiera klasy reprezentujące kodowania znaków ASCII, ANSI, Unicode i inne.

 • Resgen.exe (generator pliku zasobów)

  Opis sposobu używania programu Resgen.exe w celu konwertowania plików z rozszerzeniem txt i zasobów opartych na formacie języka XML (resx) na pliki binarne resources środowiska uruchomieniowego języka wspólnego.

 • Winres.exe (Edytor zasobów formularzy Windows Forms)

  Opis sposobu używania programu Winres.exe w celu lokalizowania formularzy programu Windows Forms.