Schemat ustawień środowiska uruchomieniowego

Ustawienia środowiska uruchomieniowego są używane przez środowisko uruchomieniowe języka wspólnego do konfigurowania aplikacji przeznaczonych dla platformy .NET Framework. W tym artykule przedstawiono schemat ustawień środowiska uruchomieniowego w pliku konfiguracji aplikacji.

<Sekcja środowiska uruchomieniowego> oraz jej elementy nadrzędne i podrzędne

<konfiguracji>
  <Środowiska wykonawczego>
    <alwaysFlowImpersonationPolicy>
    <AppContextSwitchOverrides>
    <appDomainManagerAssembly>
    <appDomainManagerType>
    <appDomainResourceMonitoring>
    <Assemblybinding>
      <dependentAssembly>
        <Assemblyidentity>
        <Bindingredirect>
        <Codebase>
        <publisherPolicy>
      <Sondowanie>
      <qualifyAssembly>
      <supportPortability>
    <bypassTrustedAppStrongNames>
    <CompatSortNLSVersion>
    <developmentMode>
    <disable Buforowanie BindingFailures>
    <disableCommitThreadStack>
    <disableFusion Aktualizacje FromADManager>
    <disableStackOverflowProbing>
    <EnableAmPmParseAdjustment>
    <enforceFIPSPolicy>
    <etwEnable>
    <forcePerformanceCounterUniqueSharedMemoryReads>
    <gcAllowVeryLargeObjects>
    <gcConcurrent>
    <GCCpuGroup>
    <GCHeapAffinitizeMask>
    <GCHeapCount>
    <GCLOHThreshold>
    <GCNoAffinitize>
    <gcServer>
    <generatePublisherEvidence>
    <legacyCorruptedStateExceptionsPolicy>
    <legacyImpersonationPolicy>
    <loadfromRemoteSources>
    <NetFx40_LegacySecurityPolicy>
    <NetFx40_PInvokeStackResilience>
    <NetFx45_CultureAwareComparerGetHashCode_LongStrings>
    <PreferComInsteadOfManagedRemoting>
    <relativeBindForResources>
    <shadowCopyVerifyByTimeStamp>
    <Thread_UseAllCpuGroups>
    <ThrowUnobservedTaskExceptions>
    <TimeSpan_LegacyFormatMode>
    <useLegacyJit>
    <UseRandomizedStringHashAlgorithm>
    <UseSmallInternalThreadStacks>
  <system.runtime.caching>
    <Memorycache>
      <Namedcaches>
        <add>
        <Wyczyść>
        <remove>

Alfabetyczna lista elementów środowiska uruchomieniowego <>

Element opis
<add> Dodaje nazwaną pamięć podręczną do namedCaches kolekcji pamięci podręcznej.
<alwaysFlowImpersonationPolicy> Określa, że tożsamość systemu Windows zawsze przepływa w punktach asynchronicznych, niezależnie od sposobu personifikacji.
<AppContextSwitchOverrides> Definiuje co najmniej jeden przełącznik używany przez klasę AppContext w celu zapewnienia mechanizmu rezygnacji z nowych funkcji.
<appDomainManagerAssembly> Określa zestaw, który udostępnia menedżera domeny aplikacji dla domyślnej domeny aplikacji w procesie.
<appDomainManagerType> Określa typ, który służy jako menedżer domeny aplikacji dla domyślnej domeny aplikacji.
<appDomainResourceMonitoring> Instruuje środowisko uruchomieniowe, aby zbierało statystyki dotyczące wszystkich domen aplikacji w procesie procesu.
<Assemblybinding> Zawiera informacje o przekierowaniu wersji zestawu i lokalizacji zestawów.
<Assemblyidentity> Zawiera informacje identyfikujące zestaw.
<Bindingredirect> Przekierowuje jedną wersję zestawu do innej.
<bypassTrustedAppStrongNames> Określa, czy należy pominąć weryfikację silnej nazwy zaufanych zestawów.
<Wyczyść> Czyści namedCaches kolekcję pamięci podręcznej.
<Codebase> Określa, gdzie środowisko uruchomieniowe może znaleźć zestaw.
<CompatSortNLSVersion> Określa, że środowisko uruchomieniowe powinno używać starszego zachowania sortowania podczas przeprowadzania porównań ciągów
<dependentAssembly> Hermetyzuje zasady powiązań oraz lokalizację zestawu dla każdego zestawu.
<developmentMode> Określa, czy środowisko uruchomieniowe wyszukuje zestawy w katalogach określonych przez zmienną środowiskową DEVPATH.
<disable Buforowanie BindingFailures> Określa, czy buforowanie błędów powiązań, które jest zachowaniem domyślnym w programie .NET Framework 2.0, jest wyłączone.
<disableCommitThreadStack> Określa, czy cały stos wątku jest zatwierdzany podczas uruchamiania wątku.
<disableFusion Aktualizacje FromADManager> Określa, czy domyślne zachowanie, które ma zezwalać hostowi uruchomieniowemu na zastępowanie ustawień konfiguracji dla domeny aplikacji, jest wyłączone.
<disableStackOverflowProbing> Określa, czy sondowanie przepełnienia stosu jest wyłączone.
<EnableAmPmParseAdjustment> Określa, czy metody analizowania daty i godziny używają dostosowanego zestawu reguł do analizowania ciągów dat, które zawierają tylko dzień, miesiąc, godzinę i projektant AM/PM.
<enforceFIPSPolicy> Określa, czy wymusić wymaganie konfiguracji komputera, że algorytmy kryptograficzne muszą być zgodne ze standardami Federal Information Processing Standards (FIPS).
<etwEnable> Określa, czy włączyć śledzenie zdarzeń dla systemu Windows (ETW) dla zdarzeń środowiska uruchomieniowego języka wspólnego.
<forcePerformanceCounterUniqueSharedMemoryReads> Określa, czy PerfCounter.dll używa ustawienia rejestru CategoryOptions w aplikacji .NET Framework w wersji 1.1, aby określić, czy ładować dane licznika wydajności z pamięci udostępnionej specyficznej dla kategorii lub pamięci globalnej.
<gcAllowVeryLargeObjects> Na 64-bitowych platformach umożliwia macierze większe niż 2 gigabajty (GB) całkowitego rozmiaru.
<gcConcurrent> Określa, czy środowisko uruchomieniowe uruchamia równoczesne odzyskiwanie pamięci.
<GCCpuGroup> Określa, czy odzyskiwanie pamięci obsługuje wiele grup procesora CPU.
<GCHeapAffinitizeMask> Definiuje koligację między stertami GC i poszczególnymi procesorami.
<GCHeapCount> Określa liczbę stosów/wątków do użycia na potrzeby odzyskiwania pamięci serwera.
<GCLOHThreshold> Określa rozmiar progu, który powoduje, że obiekty przechodzą na dużą stertę obiektów (LOH).
<GCNoAffinitize> Określa, czy wątki GC serwera mają być affinitize z procesorami CPU.
<gcServer> Określa, czy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego uruchamia odzyskiwanie pamięci serwera.
<generatePublisherEvidence> Określa, czy środowisko uruchomieniowe używa zasad wydawcy zabezpieczeń dostępu kodu (CAS).
<legacyCorruptedStateExceptionsPolicy> Określa, czy środowisko uruchomieniowe umożliwia kodowi zarządzanemu przechwytywanie naruszeń dostępu i innych uszkodzonych wyjątków stanu.
<legacyImpersonationPolicy> Określa, że tożsamość systemu Windows nie przepływa między punktami asynchronicznymi, niezależnie od ustawień przepływu dla kontekstu wykonywania w bieżącym wątku.
<loadfromRemoteSources> Określa, czy zestawy ze źródeł zdalnych są ładowane jako pełne zaufanie.
<Memorycache> Definiuje element używany do konfigurowania pamięci podręcznej opartej MemoryCache na klasie.
<Namedcaches> Zawiera kolekcję ustawień konfiguracji dla namedCache wystąpienia.
<NetFx40_LegacySecurityPolicy> Określa, czy środowisko uruchomieniowe używa starszych zasad zabezpieczeń dostępu kodu (CAS).
<NetFx40_PInvokeStackResilience> Określa, czy środowisko uruchomieniowe automatycznie naprawia niepoprawne deklaracje wywoływania platformy w czasie wykonywania, kosztem wolniejszych przejść między zarządzanym i niezarządzanym kodem.
<NetFx45_CultureAwareComparerGetHashCode_LongStrings> Określa, czy środowisko uruchomieniowe używa stałej ilości pamięci do obliczania kodów skrótów dla StringComparer.GetHashCode metody .
<PreferComInsteadOfManagedRemoting> Określa, że środowisko uruchomieniowe będzie używać międzyoperacyjności MODELU COM zamiast komunikacji między granicami domeny aplikacji.
<Sondowanie> Określa podkatalogi, które środowisko uruchomieniowe wyszukuje podczas ładowania zestawów.
<publisherPolicy> Określa, czy środowisko uruchomieniowe stosuje zasady wydawcy.
<qualifyAssembly> Określa pełną nazwę zestawu, który powinien być dynamicznie ładowany, gdy jest używana nazwa częściowa.
<relativeBindForResources> Optymalizuje sondę dla zestawów satelitarnych.
<remove> Usuwa nazwany wpis pamięci podręcznej z namedCaches kolekcji pamięci podręcznej.
<Środowiska wykonawczego> Zawiera informacje o powiązaniu zestawu i zachowaniu odzyskiwania pamięci.
<shadowCopyTimeStampVerification> Określa, czy kopiowanie w tle używa domyślnego zachowania uruchamiania wprowadzonego w programie .NET Framework 4, czy przywraca zachowanie uruchamiania wcześniejszych wersji programu .NET Framework.
<supportPortability> Określa, że aplikacja może odwoływać się do tego samego zestawu w dwóch różnych implementacjach programu .NET Framework, wyłączając domyślne zachowanie, które traktuje zestawy jako równoważne w celach przenośności aplikacji.
<system.runtime.caching> Zawiera informacje o konfiguracji domyślnej pamięci podręcznej obiektów w pamięci.
<Thread_UseAllCpuGroups> Określa, czy środowisko uruchomieniowe dystrybuuje zarządzane wątki we wszystkich grupach procesora.
<ThrowUnobservedTaskExceptions> Określa, czy nieobsługiwane wyjątki zadań powinny zakończyć uruchomiony proces.
<TimeSpan_LegacyFormatMode> Określa, czy środowisko uruchomieniowe używa starszego formatowania dla TimeSpan wartości.
<useLegacyJit> Określa, czy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego używa starszego 64-bitowego kompilatora JIT na potrzeby kompilacji typu just in time.
<UseRandomizedStringHashAlgorithm> Określa, czy środowisko uruchomieniowe oblicza kody skrótów dla ciągów na podstawie domeny aplikacji.
<UseSmallInternalThreadStacks> Żądania, że środowisko uruchomieniowe używa jawnych rozmiarów stosu podczas tworzenia określonych wątków używanych wewnętrznie zamiast domyślnego rozmiaru stosu.

Zobacz też