Generowanie kodu w składniku LINQ to SQL

Kod reprezentujący bazę danych można wygenerować przy użyciu relacyjnej Projektant obiektu lub narzędzia wiersza polecenia SQLMetal. W obu przypadkach kompleksowe generowanie kodu odbywa się w trzech etapach:

 1. Ekstraktor DBML wyodrębnia informacje o schemacie z bazy danych i ponownie tworzy informacje w pliku DBML sformatowanym w formacie XML.

 2. Plik DBML jest skanowany przez moduł sprawdzania poprawności dbML pod kątem błędów.

 3. Jeśli nie pojawią się żadne błędy sprawdzania poprawności, plik zostanie przekazany do generatora kodu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SqlMetal.exe (Narzędzie generowania kodu). Deweloperzy korzystający z programu Visual Studio mogą również używać Projektant obiektowych do generowania kodu. Zobacz LINQ to SQL Tools in Visual Studio (Narzędzia LINQ to SQL Tools w programie Visual Studio).

Ekstraktor DBML

Ekstraktor DBML jest składnikiem LINQ to SQL, który pobiera metadane bazy danych jako dane wejściowe i generuje plik DBML jako dane wyjściowe.

Generator kodu

Generator kodu to składnik LINQ to SQL, który tłumaczy pliki DBML na pliki mapowania Języka Visual Basic, C# lub XML.

Plik definicji schematu XML

Plik DBML musi być prawidłowy względem poniższej definicji schematu jako pliku XSD.

Odróżnić ten plik definicji schematu od pliku definicji schematu, który jest używany do sprawdzania poprawności pliku mapowania zewnętrznego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Mapowanie zewnętrzne).

Uwaga

Użytkownicy programu Visual Studio znajdą również ten plik XSD w oknie dialogowym Schematy XML jako "DbmlSchema.xsd". Aby poprawnie użyć pliku XSD do walidacji pliku DBML, zobacz Instrukcje: weryfikowanie plików DBML i plików mapowania zewnętrznego.

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/linqtosql/dbml/2007" xmlns="http://schemas.microsoft.com/linqtosql/dbml/2007" 
elementFormDefault="qualified" > 
 <xs:element name="Database" type="Database" /> 
 <xs:complexType name="Database"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Connection" type="Connection" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="Table" type="Table" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xs:element name="Function" type="Function" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="EntityNamespace" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="ContextNamespace" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Class" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="ClassModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="BaseType" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Provider" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="ExternalMapping" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Serialization" type="SerializationMode" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="EntityBase" type="xs:string" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Table"> 
  <xs:all> 
   <xs:element name="Type" type="Type" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="InsertFunction" type="TableFunction" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="UpdateFunction" type="TableFunction" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   <xs:element name="DeleteFunction" type="TableFunction" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
  </xs:all> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Member" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="MemberModifier" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Type"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:element name="Column" type="Column" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    <xs:element name="Association" type="Association" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   </xs:choice> 
   <xs:element name="Type" type="Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="IdRef" type="xs:IDREF" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="InheritanceCode" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsInheritanceDefault" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="ClassModifier" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Column"> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Member" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Storage" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="MemberModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Type" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="DbType" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsReadOnly" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsPrimaryKey" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsDbGenerated" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="CanBeNull" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="UpdateCheck" type="UpdateCheck" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsDiscriminator" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Expression" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsVersion" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsDelayLoaded" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AutoSync" type="AutoSync" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Association"> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Member" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Storage" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="MemberModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Type" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="ThisKey" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="OtherKey" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsForeignKey" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Cardinality" type="Cardinality" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="DeleteRule" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="DeleteOnNull" type="xs:boolean" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Function"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Parameter" type="Parameter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xs:choice> 
    <xs:element name="ElementType" type="Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
    <xs:element name="Return" type="Return" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
   </xs:choice> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Id" type="xs:ID" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Method" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Modifier" type="MemberModifier" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="HasMultipleResults" type="xs:boolean" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="IsComposable" type="xs:boolean" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TableFunction"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Argument" type="TableFunctionParameter" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xs:element name="Return" type="TableFunctionReturn" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="FunctionId" type="xs:IDREF" use="required" /> 
  <xs:attribute name="AccessModifier" type="AccessModifier" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Parameter"> 
  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Parameter" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Type" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="DbType" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="Direction" type="ParameterDirection" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Return"> 
  <xs:attribute name="Type" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="DbType" type="xs:string" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TableFunctionParameter"> 
  <xs:attribute name="Parameter" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Member" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Version" type="Version" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="TableFunctionReturn"> 
  <xs:attribute name="Member" type="xs:string" use="required" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="Connection"> 
  <xs:attribute name="Provider" type="xs:string" use="required" /> 
  <xs:attribute name="Mode" type="ConnectionMode" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="ConnectionString" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="SettingsObjectName" type="xs:string" use="optional" /> 
  <xs:attribute name="SettingsPropertyName" type="xs:string" use="optional" /> 
 </xs:complexType> 
 <xs:simpleType name="ConnectionMode"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="ConnectionString" /> 
   <xs:enumeration value="AppSettings" /> 
   <xs:enumeration value="WebSettings" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="AccessModifier"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Public" /> 
   <xs:enumeration value="Internal" /> 
   <xs:enumeration value="Protected" /> 
   <xs:enumeration value="ProtectedInternal" /> 
   <xs:enumeration value="Private" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="UpdateCheck"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Always" /> 
   <xs:enumeration value="Never" /> 
   <xs:enumeration value="WhenChanged" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="SerializationMode"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="None" /> 
   <xs:enumeration value="Unidirectional" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ParameterDirection"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="In" /> 
   <xs:enumeration value="Out" /> 
   <xs:enumeration value="InOut" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Version"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Current" /> 
   <xs:enumeration value="Original" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="AutoSync"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Never" /> 
   <xs:enumeration value="OnInsert" /> 
   <xs:enumeration value="OnUpdate" /> 
   <xs:enumeration value="Always" /> 
   <xs:enumeration value="Default" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="ClassModifier"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Sealed" /> 
   <xs:enumeration value="Abstract" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="MemberModifier"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="Virtual" /> 
   <xs:enumeration value="Override" /> 
   <xs:enumeration value="New" /> 
   <xs:enumeration value="NewVirtual" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
 <xs:simpleType name="Cardinality"> 
  <xs:restriction base="xs:string"> 
   <xs:enumeration value="One" /> 
   <xs:enumeration value="Many" /> 
  </xs:restriction> 
 </xs:simpleType> 
</xs:schema> 

Przykładowy plik DBML

Poniższy kod to fragment pliku DBML utworzonego z przykładowej bazy danych Northwind. Cały plik można wygenerować przy użyciu narzędzia SQLMetal z opcją /xml . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SqlMetal.exe (Narzędzie generowania kodu).

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<Database Name="northwnd" Class="Northwnd" xmlns="http://schemas.microsoft.com/dsltools/DLinqML"> 
 
 <Table Name="Customers"> 
  <Type Name="Customer"> 
   <Column Name="CustomerID" Type="System.String" DbType="NChar(5) NOT NULL" IsPrimaryKey="True" CanBeNull="False" /> 
   <Column Name="CompanyName" Type="System.String" DbType="NVarChar(40) NOT NULL" CanBeNull="False" /> 
   <Column Name="ContactName" Type="System.String" DbType="NVarChar(30)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="ContactTitle" Type="System.String" DbType="NVarChar(30)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="Address" Type="System.String" DbType="NVarChar(60)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="City" Type="System.String" DbType="NVarChar(15)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="Region" Type="System.String" DbType="NVarChar(15)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="PostalCode" Type="System.String" DbType="NVarChar(10)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="Country" Type="System.String" DbType="NVarChar(15)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="Phone" Type="System.String" DbType="NVarChar(24)" CanBeNull="True" /> 
   <Column Name="Fax" Type="System.String" DbType="NVarChar(24)" CanBeNull="True" /> 
   <Association Name="FK_CustomerCustomerDemo_Customers" Member="CustomerCustomerDemos" ThisKey="CustomerID" OtherKey="CustomerID" OtherTable="CustomerCustomerDemo" DeleteRule="NO ACTION" /> 
   <Association Name="FK_Orders_Customers" Member="Orders" ThisKey="CustomerID" OtherKey="CustomerID" OtherTable="Orders" DeleteRule="NO ACTION" /> 
  </Type> 
 </Table> 
</Database> 

Zobacz też