Serializacja XML i SOAP

Serializacja XML konwertuje (serializuje) pola publiczne i właściwości obiektu oraz parametry i zwracane wartości metod do strumienia XML zgodnego z określonym dokumentem języka definicji schematu XML (XSD). Powoduje serializacji XML w silnie typizowanej klasy z właściwości publiczne i pola, które są konwertowane na format seryjny (w tym przypadku XML) do przechowywania lub transportu.

Ponieważ XML jest otwartym standardem, strumień XML może być przetwarzany przez dowolną aplikację, niezależnie od platformy. Na przykład usługi sieci Web XML utworzone przy użyciu ASP.NET używają XmlSerializer klasy do tworzenia strumieni XML, które przekazują dane między aplikacjami usług sieci Web XML w Internecie lub w intranecie. Z kolei deserializacji pobiera strumień XML i rekonstruuje obiektu.

Umożliwia także serializacji XML można serializować obiektów do strumieni XML, które są zgodne ze specyfikacją protokołu SOAP. Protokołu SOAP to protokół oparte na języku XML, zaprojektowany specjalnie w celu transportu wywołań procedur za pomocą języka XML.

Do serializacji lub deserializacji obiekty, użyj XmlSerializer klasy. Aby utworzyć klasy serializacji, należy użyć narzędzia definicji schematu XML.

Zobacz też