Distinct — Klauzula (Visual Basic)

Ogranicza wartości bieżącej zmiennej zakresu w celu wyeliminowania zduplikowanych wartości w kolejnych klauzulach zapytania.

Składnia

Distinct 

Uwagi

Możesz użyć klauzuli , Distinct aby zwrócić listę unikatowych elementów. Klauzula Distinct powoduje, że zapytanie ignoruje zduplikowane wyniki zapytania. Klauzula Distinct ma zastosowanie do zduplikowanych wartości dla wszystkich pól zwracanych określonych przez klauzulę Select . Jeśli nie Select określono klauzuli, klauzula Distinct jest stosowana do zmiennej zakresu dla zapytania określonego w klauzuli From . Jeśli zmienna zakresu nie jest niezmiennym typem, zapytanie zignoruje tylko wynik zapytania, jeśli wszystkie elementy członkowskie typu pasują do istniejącego wyniku zapytania.

Przykład

Poniższe wyrażenie zapytania dołącza listę klientów i listę zamówień klientów. Klauzula Distinct jest uwzględniana w celu zwrócenia listy unikatowych nazw klientów i dat zamówienia.

Dim customerOrders = From cust In customers, ord In orders
           Where cust.CustomerID = ord.CustomerID
           Select cust.CompanyName, ord.OrderDate
           Distinct

Zobacz też