Włączanie usługi Microsoft Fabric dla organizacji

Ważne

Usługa Microsoft Fabric jest dostępna w wersji zapoznawczej.

Przełącznik administratora usługi Microsoft Fabric umożliwia organizacjom korzystającym z usługi Power BI wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Microsoft Fabric.

Uwaga

Dostępność usługi Microsoft Fabric jest ograniczona w niektórych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostępność regionu sieci szkieletowej.

Usługę Microsoft Fabric można włączyć dla:

 • Twoja dzierżawa — ta opcja umożliwia wczesne wdrożenie usługi Microsoft Fabric.

 • Określona pojemność — użyj tej opcji, jeśli chcesz, aby użytkownicy w określonej pojemności wypróbować usługę Microsoft Fabric.

W obu przypadkach można użyć grup zabezpieczeń, aby zapewnić usłudze Microsoft Fabric dostęp do określonej listy użytkowników.

Porada

Jeśli administrator nie wprowadza zmian w ustawieniach przełącznika administratora usługi Microsoft Fabric, usługa Microsoft Fabric zostanie włączona dla wszystkich użytkowników usługi Power BI 1 lipca 2023 r.

Wymagania wstępne

Aby włączyć usługę Microsoft Fabric, musisz mieć jedną z następujących ról administratora:

Włączanie dla dzierżawy

Po włączeniu usługi Microsoft Fabric przy użyciu ustawienia dzierżawy użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej w tej dzierżawie. W zależności od wybranej konfiguracji usługa Microsoft Fabric staje się dostępna dla wszystkich użytkowników w dzierżawie lub dla wybranej grupy użytkowników.

Uwaga

Ty lub inni administratorzy możesz zastąpić ustawienie usługi Microsoft Fabric na poziomie pojemności.

W dzierżawie możesz włączyć usługę Microsoft Fabric dla:

 • Cała organizacja — w większości przypadków organizacja ma jedną dzierżawę, dlatego wybranie tej opcji powoduje włączenie jej dla całej organizacji. W organizacjach z kilkoma dzierżawami, jeśli chcesz włączyć usługę Microsoft Fabric dla całej organizacji, musisz ją włączyć w każdej dzierżawie.

 • Określone grupy zabezpieczeń — ta opcja umożliwia włączenie usługi Microsoft Fabric dla określonych użytkowników. Możesz określić grupy zabezpieczeń, dla których będzie włączona usługa Microsoft Fabric, lub grupy zabezpieczeń, dla których nie będzie dostępna usługa Microsoft Fabric.

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla dzierżawy.

 1. Przejdź do ustawień dzierżawy w portalu administracyjnym i w usłudze Microsoft Fabric (wersja zapoznawcza) rozwiń węzeł Użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej (publiczna wersja zapoznawcza).

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie dzierżawy usługi Microsoft Fabric w portalu administracyjnym.

 2. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zaakceptuj domyślne ustawienie firmy Microsoft (wyłączone dla całej organizacji). Zaznaczenie domyślnego wyboru firmy Microsoft należy usunąć tylko po pierwszym włączeniu ustawienia usługi Microsoft Fabric.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie dzierżawy usługi Microsoft Fabric z niezaznakowanym polem wyboru akceptuj domyślne zaznaczenie firmy Microsoft.

 3. Włącz przełącznik Użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej (publiczna wersja zapoznawcza).

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie dzierżawy usługi Microsoft Fabric z włączonymi elementami sieci szkieletowej.

 4. (Opcjonalnie) Użyj opcji Określone grupy zabezpieczeń , aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla określonych użytkowników. Możesz również użyć opcji Z wyjątkiem określonych grup zabezpieczeń , aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla dzierżawy i wykluczyć określonych użytkowników.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie dzierżawy usługi Microsoft Fabric z włączonymi elementami sieci szkieletowej i wybraną opcją określonych grup zabezpieczeń.

 5. Wybierz przycisk Zastosuj.

Uwaga

Opcja Delegowanie ustawień do innych administratorów jest niedostępna.

Włączanie dla pojemności

Rozważ ustawienie usługi Microsoft Fabric zalecenia dla całej organizacji. Administratorzy pojemności mogą zastąpić to ustawienie w zależności od ich potrzeb. Na przykład ze względu na to, że usługa Microsoft Fabric jest produktem w wersji zapoznawczej, twoja organizacja zdecydowała się jej nie włączyć. Jednak Twoja organizacja ma również grupę wysoce zaawansowanych deweloperów, którzy chcą eksperymentować z usługą Microsoft Fabric. W takich przypadkach usługę Microsoft Fabric można włączyć na poziomie pojemności.

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla określonej pojemności.

 1. Przejdź do ustawień pojemności w portalu administracyjnym.

 2. Wybierz pojemność, dla której chcesz włączyć usługę Microsoft Fabric.

 3. Wybierz kartę Delegowanie ustawień dzierżawy, a następnie w obszarze Microsoft Fabric (wersja zapoznawcza) rozwiń ustawienie Użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej (publiczna wersja zapoznawcza).

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Ustawienia dzierżawy delegowanej w wybranej pojemności w ustawieniach pojemności portalu administracyjnego. Użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej ustawienie jest rozwinięte.

 4. Zaznacz pole wyboru Zastąpij administratora dzierżawy i sprawdź, czy ustawienie Użytkownicy mogą tworzyć elementy sieci szkieletowej (publiczna wersja zapoznawcza) jest włączone.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybraną pojemność w ustawieniach pojemności portalu administracyjnego z rozwiniętymi ustawieniami elementów sieci szkieletowej.

 5. (Opcjonalnie) Użyj opcji Określone grupy zabezpieczeń , aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla określonych użytkowników. Możesz również użyć opcji Z wyjątkiem określonych grup zabezpieczeń , aby włączyć usługę Microsoft Fabric dla pojemności i wykluczyć określonych użytkowników.

  Zrzut ekranu przedstawiający wybraną pojemność w ustawieniach pojemności portalu administracyjnego z ustawieniem elementy sieci szkieletowej rozwiniętym i wybraną opcją określonych grup zabezpieczeń.

 6. Wybierz przycisk Zastosuj.

Czy mogę wyłączyć usługę Microsoft Fabric?

Aby wyłączyć usługę Microsoft Fabric, możesz wyłączyć przełącznik administratora usługi Microsoft Fabric (wersja zapoznawcza). Po wyłączeniu usługi Microsoft Fabric użytkownicy będą mieli uprawnienia do wyświetlania elementów usługi Microsoft Fabric. Jeśli wyłączysz usługę Microsoft Fabric dla określonej pojemności, gdy usługa Microsoft Fabric jest dostępna w organizacji, wybór będzie mieć wpływ tylko na daną pojemność.

Zagadnienia do rozważenia

W niektórych przypadkach użytkownicy, którzy nie mają włączonej usługi Microsoft Fabric, będą mogli wyświetlać elementy i ikony usługi Microsoft Fabric.

Użytkownicy, którzy nie mają włączonej usługi Microsoft Fabric, mogą:

 • Wyświetl elementy usługi Microsoft Fabric utworzone przez innych użytkowników w tym samym obszarze roboczym, o ile mają co najmniej dostęp tylko do odczytu do tego obszaru roboczego.

 • Wyświetlaj ikony usługi Microsoft Fabric w pojemnościach, w których inni użytkownicy mają włączoną usługę Microsoft Fabric, o ile mają co najmniej dostęp tylko do odczytu do tej pojemności.

Następne kroki