Udostępnij za pośrednictwem


ImportSequence, metoda w klasie SMS_TaskSequencePackage

Metoda ImportSequence klasy Instrumentacja zarządzania windows (WMI) w Configuration Manager importuje plik pakietu sekwencji zadań na podstawie dostarczonych danych XML poprzednio wyeksportowanego pakietu sekwencji zadań.

Poniższa składnia jest uproszczona z kodu MOF (Managed Object Format) i definiuje metodę .

Składni

SInt32 ImportSequence(  
      String SequenceXML,  
      SMS_TaskSequence TaskSequence  
);  

Parametry

SequenceXML
Typ danych: String

Kwalifikatory: [w]

Zmienna string zawierająca dane XML pakietu sekwencji zadań do zaimportowania.

TaskSequence
Typ danych: SMS_TaskSequence

Kwalifikatory: [out]

Utworzony SMS_TaskSequence obiekt.

Wartości zwracane

Typ SInt32 danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub inny niż zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje o obsłudze zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania programistyczne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager Wymagania dotyczące programowania serwera.

Zobacz też

SMS_TaskSequencePackage Server WMI Class