Krok nr 5. Ocena Microsoft Defender for Cloud Apps

Dotyczy:

  • Microsoft 365 Defender

W tym artykule opisano proces włączania i pilotażu Microsoft Defender for Cloud Apps wraz z Microsoft 365 Defender. Przed rozpoczęciem tego procesu upewnij się, że przejrzano ogólny proces oceny Microsoft 365 Defender i utworzono środowisko oceny Microsoft 365 Defender.

Wykonaj poniższe kroki, aby włączyć i pilotować Microsoft Defender for Cloud Apps.

Kroki dodawania Microsoft Defender dla pakietu Office do środowiska oceny usługi Defender

Krok Opis
Przegląd wymagań dotyczących architektury i kluczowych pojęć Omówienie architektury usługi Defender for Cloud Apps i sposobu jej integracji z usługami Microsoft 365 Defender, Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender i Azure Active Directory.
Włączanie środowiska ewaluacji Połącz się z portalem, skonfiguruj integrację z usługą Defender for Identity i/lub urządzeniami sieciowymi organizacji i rozpocznij wyświetlanie aplikacji w chmurze i zarządzanie nimi.
Konfigurowanie pilotażu Określ zakres wdrożenia dla niektórych grup użytkowników, skonfiguruj kontrolę aplikacji dostępu warunkowego i wypróbuj samouczki dotyczące ochrony środowiska.