Praca z powtarzającymi się kontrolkami na kartach

Powiązanie danych jest używane do powtarzania formantów dla zmiennej tabeli używającej wartości Powtórz dla każdej właściwości zaawansowanej.

Na przykład, jeśli masz tabelę o nazwie fruits powiązaną z tablicą ["apples", "oranges", "pears"], możesz dodać kontrolkę etykiety tekstowej i ustawić jej właściwość Powtórz dla każdego na fruits i właściwość Text na ThisItem.Value. Na otwartej karcie będą wyświetlane trzy etykiety tekstowe dla każdego z ciągów w tabeli.

Zrzut ekranu z tabelą z wartościami „apples”, „oranges” i „pears” w kolumnie.

Tego samego wzorca powiązania danych można użyć w przypadku innych kontrolek oraz w zestawach kolumn i kontenerach.