Tworzenie tabel obliczeniowych w programie Power BI Desktop

W większości przypadków table są tworzone przez importowanie danych do modelu z zewnętrznego źródła danych. Ale tabele obliczeniowe umożliwiają dodawanie nowych tabel na podstawie danych już załadowanych do modelu. Zamiast wykonywania zapytań i ładowania wartości do kolumn nowej tabeli ze źródła danych tworzona jest formuła języka Data Analysis Expressions (DAX) definiująca wartości w tabeli.

DAX to język formuł do pracy z danymi relacyjnymi, jakie występują w programie Power BI Desktop. Język DAX zawiera bibliotekę ponad 200 funkcji, operatorów i konstrukcji, które zapewniają ogromną elastyczność w tworzeniu formuł do obliczania wyników na potrzeby praktycznie dowolnej analizy danych. Tabele obliczeniowe są najlepszym rozwiązaniem dla obliczeń pośrednich oraz danych, które chcesz przechowywać jako część modelu, a nie obliczać na bieżąco lub uzyskiwać jako wynik zapytania. Na przykład można połączyć lub skrzyżować dwie istniejące tabele.

Podobnie jak w przypadku tabel programu Power BI Desktop tabele obliczeniowe mogą mieć relacje z innymi tabelami. Kolumny w tabeli obliczeniowej zawierają typy danych i formatowanie oraz mogą należeć do kategorii danych. Kolumny można dowolnie nazywać i dodawać do wizualizacji w raporcie tak samo jak inne pola. Tabele obliczeniowe są ponownie obliczane, jeśli którakolwiek z tabel, z której są ściągane dane, zostanie odświeżona lub zaktualizowana. Jeśli tabela używa danych z trybu DirectQuery, tabele obliczeniowe nie są odświeżane. W przypadku zapytania bezpośredniego tabela będzie odzwierciedlać zmiany tylko po odświeżeniu zestawu danych. Jeśli zachodzi potrzeba użycia w tabeli trybu DirectQuery, najlepiej utworzyć tabelę obliczeniową również w trybie DirectQuery.

Tworzenie tabeli obliczeniowej

Tabele obliczeniowe są tworzone przy użyciu funkcji Nowa tabela w widoku raportu, widoku danych lub widoku modelu Power BI Desktop.

Załóżmy na przykład, że jesteś kierownikiem działu kadr, który ma tabelę Northwest Employees (Pracownicy w regionie północno-zachodnim) oraz Southwest Employees (Pracownicy w regionie południowo-zachodnim). Chcesz połączyć te dwie tabele w jedną tablę o nazwie Western Region Employees (Pracownicy w regionie zachodnim).

Northwest Employees

Zrzut ekranu przedstawiający tabelę Pracowników północno-zachodnich.

Southwest Employees

Zrzut ekranu przedstawiający tabelę Pracownicy w południowo-zachodniej części.

W widoku raportu, widoku danych lub widoku modelu Power BI Desktop w grupie Obliczenia wybierz pozycję Nowa tabela. Nieco łatwiej jest to zrobić w narzędziach tabel w widoku danych, ponieważ możesz natychmiast zobaczyć nową tabelę obliczeniową.

Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę menu Power BI Desktop z wyróżnioną pozycją Narzędzia tabel, Nowa tabela i Widok danych.

Wprowadź następującą formułę na pasku formuły:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Zostanie utworzona nowa tabela o nazwie Western Region Employees wyświetlana tak jak każda inna tabela w okienku Pola. Możesz tworzyć relacje z innymi tabelami, dodawać miary i kolumny obliczeniowe oraz dodawać pola do raportów tak jak w przypadku innych tabel.

Zrzut ekranu przedstawiający nową tabelę obliczeniową.

Zrzut ekranu przedstawiający nową tabelę w okienku Pola.

Funkcje dla tabel obliczeniowych

Tabele obliczeniowe mogą być definiowane przez dowolne wyrażenie DAX zwracające tabelę, w tym proste odwołanie do innej tabeli. Na przykład:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

W tym artykule przedstawiliśmy tylko krótkie wprowadzenie do tabel obliczeniowych. Tabele obliczeniowe z językiem DAX mogą służyć do rozwiązywania wielu problemów analitycznych. Oto kilka najczęściej stosowanych i przydatnych funkcji tabel języka DAX:

  • DISTINCT
  • VALUES
  • CROSSJOIN
  • UNION
  • NATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECT
  • CALENDAR
  • CALENDARAUTO

Zobacz dokumentację funkcji języka DAX dla tych i innych funkcji języka DAX zwracających tabele.