Funkcja Validate

Dotyczy: aplikacje kanwy aplikacje oparte na modelu

Funkcja Validate służy do sprawdzania, czy wartość pojedynczej kolumny lub pełnego rekordu jest prawidłowa dla danego źródła danych.

Opis

Zanim użytkownik prześle zmianę danych możliwe jest natychmiastowe udostępnienie opinii dotyczącej poprawności tego przesyłania, co pozytywnie wpływa na środowisko pracy użytkownika.

Źródła danych mogą dostarczać informacje o sposobie definiowania prawidłowych wartości w rekordzie. Te informacje mogą obejmować wiele ograniczeń, takie jak w następujących przykładach:

  • czy kolumna wymaga podania wartości
  • jak długi może być ciąg tekstowy
  • jaka może być największa, a jaka najmniejsza wartość liczbowa
  • jaka może być najwcześniejsza, a jaka najpóźniejsza data

Funkcja Validate używa tych informacji do określenia, czy wartość jest prawidłowa, a jeśli nie jest, to do zwrócenia odpowiedniego komunikatu o błędzie. Możesz użyć funkcji DataSourceInfo, aby wyświetlić informacje używane przez funkcję Validate.

Źródła danych różnią się w zakresie ilości udostępnianych informacji dotyczących weryfikacji. Czasami nie udostępniają ich w ogóle. Za pomocą funkcji Validate można zweryfikować wartości tylko na podstawie tych informacji. Nawet jeśli funkcja Validate nie napotka problemu, zastosowanie zmiany danych może i tak zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać informacje o niepowodzeniu, możesz użyć funkcji Errors.

Jeśli funkcja Validate napotka problem, zwróci ona komunikat o błędzie, który będzie można wyświetlić użytkownikowi aplikacji. Jeśli wszystkie wartości są prawidłowe, funkcja Validate zwraca wartość blank. Podczas pracy z kolekcją, która nie zawiera żadnych informacji dotyczących weryfikacji, wartości są zawsze prawidłowe.

Składnia

Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource – wymagane. Źródło danych, za pomocą którego ma zostać przeprowadzona weryfikacja.
  • Kolumna — wymagane. Kolumna do zweryfikowania.
  • Wartość – wymagane. Wartość dla wybranej kolumny, która ma zostać zweryfikowana.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource – wymagane. Źródło danych, za pomocą którego ma zostać przeprowadzona weryfikacja.
  • OriginalRecord - wymagane. Rekord, którego aktualizacje mają zostać zweryfikowane.
  • Updates - wymagane. Zmiany, które mają zostać zastosowane względem oryginalnego rekordu.

Przykłady

W poniższych przykładach wartości w kolumnie Wartość procentowa źródła danych Wyniki muszą należeć do zakresu od 0 do 100 (włącznie). Jeśli dane pozytywnie przejdą weryfikację, funkcja zwraca wartość pustą. W przeciwnym razie funkcja zwraca komunikat o błędzie.

Używanie funkcji Validate z jedną kolumną

Wzór Opis Wynik
Validate( Scores, Percentage, 10 ) Sprawdza, czy wartość 10 jest prawidłową wartością dla kolumny Wartość procentowa w źródle danych Wyniki. puste
Validate( Scores, Percentage, 120 ) Sprawdza, czy wartość 120 jest prawidłową wartością dla kolumny Wartość procentowa w źródle danych Wyniki. „Wartości muszą należeć do zakresu od 0 do 100.”

Używanie funkcji Validate z całym rekordem

Wzór Opis Wynik
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Sprawdza, czy wartości we wszystkich kolumnach są prawidłowe dla źródła danych Wyniki. W tym przykładzie wartość w kolumnie Wartość procentowa wynosi 10. puste
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Sprawdza, czy wartości we wszystkich kolumnach są prawidłowe dla źródła danych Wyniki. W tym przykładzie wartość w kolumnie Wartość procentowa wynosi 120. „Wartości muszą należeć do zakresu od 0 do 100.”