Rozpoczynanie pracy z programem Azure PowerShell

Program Azure PowerShell jest przeznaczony do zarządzania i administrowania zasobami platformy Azure z wiersza polecenia. Za pomocą programu Azure PowerShell możesz tworzyć zautomatyzowane narzędzia korzystające z modelu usługi Azure Resource Manager. Wypróbuj go w przeglądarce przy użyciu usługi Azure Cloud Shell lub zainstaluj go na komputerze lokalnym.

W tym artykule przedstawiono podstawowe pojęcia związane z programem Azure PowerShell, które ułatwiają rozpoczęcie korzystania z niego.

Instalowanie lub uruchamianie w usłudze Azure Cloud Shell

Najprostszym sposobem rozpoczęcia pracy z programem Azure PowerShell jest wypróbowanie go w środowisku usługi Azure Cloud Shell. Aby rozpocząć pracę z usługą Cloud Shell, zobacz Przewodnik Szybki start dotyczący programu PowerShell w usłudze Azure Cloud Shell. Usługa Cloud Shell uruchamia program PowerShell w kontenerze systemu Linux, więc funkcje specyficzne dla systemu Windows są niedostępne.

Jeśli chcesz zainstalować program Azure PowerShell na komputerze lokalnym, wykonaj instrukcje podane w temacie Instalowanie modułu Azure PowerShell.

Logowanie się do platformy Azure

Zaloguj się interakcyjnie za pomocą polecenia cmdlet Connect-AzAccount. Pomiń ten krok, jeśli korzystasz z usługi Cloud Shell. Sesja usługi Azure Cloud Shell jest już uwierzytelniona dla danego środowiska, subskrypcji i dzierżawy, w których uruchomiono sesję usługi Cloud Shell.

Connect-AzAccount

Usługi w chmurze platformy Azure oferują środowiska zgodne z regionalnymi przepisami dotyczącymi obsługi danych. W przypadku kont w chmurze regionalnej użyj parametru Environment , aby się zalogować. Uzyskaj nazwę środowiska dla swojego regionu, używając polecenia cmdlet Get-AzEnvironment. Aby na przykład zalogować się do platformy Azure w Chinach — 21Vianet:

Connect-AzAccount -Environment AzureChinaCloud

Począwszy od modułu Az programu PowerShell w wersji 5.0.0, Connect-AzAccount domyślnie wyświetla interakcyjny monit logowania oparty na przeglądarce. Możesz określić parametr UseDeviceAuthentication, aby otrzymać ciąg tokenu, który był wcześniej używany domyślnie w programie PowerShell 6 i jego nowszych wersjach.

Po zalogowaniu zobaczysz informacje wskazujące, która subskrypcja platformy Azure jest aktywna. Jeśli masz wiele subskrypcji platformy Azure w ramach konta i chcesz wybrać inną, pobierz dostępne subskrypcje przy użyciu polecenia Get-AzSubscription, a następnie użyj polecenia cmdlet Set-AzContext z identyfikatorem subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu subskrypcjami platformy Azure w programie Azure PowerShell, zobacz Use multiple Azure subscriptions (Używanie wielu subskrypcji platformy Azure).

Po zalogowaniu użyj poleceń cmdlet programu Azure PowerShell, aby uzyskiwać dostęp do zasobów w subskrypcji i zarządzać nimi. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu logowania i metod uwierzytelniania, zobacz Logowanie się w programie Azure PowerShell.

Znajdowanie poleceń

Polecenia cmdlet programu Azure PowerShell używają standardowej konwencji nazewnictwa dla programu PowerShell: Verb-Noun. Czasownik (verb) opisuje akcję (przykłady: New, Get, Set, Remove), a rzeczownik (noun) opisuje typ zasobu (przykłady: AzVM, AzKeyVaultCertificate, AzFirewall, AzVirtualNetworkGateway). Rzeczowniki w programie Azure PowerShell zawsze rozpoczynają się prefiksem Az. Aby uzyskać pełną listę standardowych czasowników, zobacz Approved verbs for PowerShell Commands (Zatwierdzone czasowniki dla poleceń programu PowerShell).

Znajomość dostępnych rzeczowników, czasowników i modułów programu Azure PowerShell ułatwia znajdowanie poleceń za pomocą polecenia cmdlet Get-Command. Aby na przykład znaleźć wszystkie polecenia dotyczące maszyn wirtualnych i używające czasownika Get:

Get-Command -Verb Get -Noun AzVM* -Module Az.Compute

Aby ułatwić znajdowanie typowych poleceń, w poniższej tabeli podano typy zasobów, odpowiednie moduły programu Azure PowerShell i prefiksy rzeczowników do używania z poleceniem Get-Command:

Typ zasobu Moduł programu Azure PowerShell Prefiks rzeczownika
Grupa zasobów: Az.Resources AzResourceGroup
Maszyny wirtualne Az.Compute AzVM
Konta magazynu Az.Storage AzStorageAccount
Magazyn kluczy Az.KeyVault AzKeyVault
Aplikacje sieci Web Az.Websites AzWebApp
Bazy danych SQL Az.Sql AzSqlDatabase

Aby uzyskać pełną listę modułów w programie Azure PowerShell, zobacz listę modułów programu Azure PowerShell hostowaną w serwisie GitHub.

Zbieranie danych

Domyślnie program Azure PowerShell zbiera dane telemetryczne. Firma Microsoft agreguje zebrane dane, aby wykrywać wzorce użycia i typowe problemy oraz usprawnić środowisko Azure PowerShell. Program Microsoft Azure PowerShell nie zbiera żadnych danych osobowych ani prywatnych. Na przykład dane użycia pomagają identyfikować problemy, takie jak polecenia cmdlet, które nie powiodły się, i ułatwiają określanie priorytetów naszej pracy.

Doceniamy szczegółowe informacje, jakie są udostępniane przez te dane, ale rozumiemy również, że nie każdy chce wysyłać dane dotyczące użycia. Zbieranie danych można wyłączyć za pomocą polecenia cmdlet Disable-AzDataCollection. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Nauka podstaw programu Azure PowerShell za pomocą samouczków i przewodników Szybki start

Aby rozpocząć pracę z programem Azure PowerShell, wypróbuj szczegółowy samouczek na temat konfigurowania maszyn wirtualnych i wykonywania dotyczących ich zapytań.

Dostępne są też przewodniki Szybki start dla programu Azure PowerShell dotyczące innych popularnych usług platformy Azure:

Następne kroki