Get-AzMetric

Pobiera wartości metryk zasobu.

Składnia

Get-AzMetric
  [-ResourceId] <String>
  [-TimeGrain <TimeSpan>]
  [-StartTime <DateTime>]
  [-EndTime <DateTime>]
  [-MetricFilter <String>]
  [-Dimension <String[]>]
  [[-MetricName] <String[]>]
  [-DetailedOutput]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [<CommonParameters>]
Get-AzMetric
  [-ResourceId] <String>
  [-TimeGrain <TimeSpan>]
  [-AggregationType <AggregationType>]
  [-StartTime <DateTime>]
  [-EndTime <DateTime>]
  [-Top <Int32>]
  [-OrderBy <String>]
  [-MetricNamespace <String>]
  [-ResultType <ResultType>]
  [-MetricFilter <String>]
  [-Dimension <String[]>]
  [-MetricName] <String[]>
  [-DetailedOutput]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie cmdlet Get-AzMetric pobiera wartości metryk dla określonego zasobu.

Przykłady

Przykład 1. Pobieranie metryki z podsumowanymi danymi wyjściowymi

Get-AzMetric -ResourceId "/subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3" -TimeGrain 00:01:00

DimensionName :
DimensionValue :
Name      : AverageResponseTime
EndTime    : 3/20/2015 6:40:46 PM
MetricValues  : {Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue, Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue,
         Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue, Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue...}
Properties   : {}
ResourceId   : /subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3
StartTime   : 3/20/2015 5:40:00 PM
TimeGrain   : 00:01:00
Unit      : Seconds
DimensionName :
DimensionValue :
Name      : AverageMemoryWorkingSet
EndTime    : 3/20/2015 6:40:46 PM
MetricValues  : {Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue, Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue,
         Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue, Microsoft.Azure.Insights.Models.MetricValue...}
Properties   : {}
ResourceId   : /subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3
StartTime   : 3/20/2015 5:40:00 PM
TimeGrain   : 00:01:00
Unit      : Bytes

To polecenie pobiera wartości metryk dla witryny web3 z ziarnem czasu 1 minuty.

Przykład 2. Pobieranie metryki ze szczegółowymi danymi wyjściowymi

Get-AzMetric -ResourceId "/subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3" -TimeGrain 00:01:00 -DetailedOutput

MetricValues  :
           Average  : 0
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:37:00 PM
           Total   : 0
           Average  : 0.106
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:39:00 PM
           Total   : 0.106
           Average  : 0.064
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:41:00 PM
           Total   : 0.064
Properties   :
DimensionName :
DimensionValue :
Name      : AverageResponseTime
EndTime    : 3/20/2015 6:43:33 PM
ResourceId   : /subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3
StartTime   : 3/20/2015 5:43:00 PM
TimeGrain   : 00:01:00
Unit      : Seconds

To polecenie pobiera wartości metryk dla witryny web3 z ziarnem czasu 1 minuty. Dane wyjściowe są szczegółowe.

Przykład 3. Pobieranie szczegółowych danych wyjściowych dla określonej metryki

Get-AzMetric -ResourceId "/subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3" -MetricName "Requests" -TimeGrain 00:01:00 -DetailedOutput

MetricValues  :
           Average  : 1
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:39:00 PM
           Total   : 1
           Average  : 1
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:41:00 PM
           Total   : 1
           Average  : 0
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:43:00 PM
           Total   : 0
           Average  : 1
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:44:00 PM
           Total   : 1
           Average  : 0
           Count   : 1
           Last    :
           Maximum  :
           Minimum  :
           Properties :
           Timestamp : 3/20/2015 6:45:00 PM
           Total   : 0
Properties   :
DimensionName :
DimensionValue :
Name      : Requests
EndTime    : 3/20/2015 6:47:56 PM
ResourceId   : /subscriptions/e3f5b07d-3c39-4b0f-bf3b-40fdeba10f2a/resourceGroups/Default-Web-EastUS/providers/microsoft.web/sites/website3
StartTime   : 3/20/2015 5:47:00 PM
TimeGrain   : 00:01:00
Unit      : Count

To polecenie pobiera szczegółowe dane wyjściowe dla metryki Żądania.

Przykład 4. Pobieranie podsumowanych danych wyjściowych dla określonej metryki z określonym filtrem wymiaru

$dimFilter = @((New-AzMetricFilter -Dimension City -Operator eq -Value "Seattle","Toronto"), (New-AzMetricFilter -Dimension AuthenticationType -Operator eq -Value User))

Get-AzMetric -ResourceId <resourceId> -MetricName PageViews -TimeGrain 00:05:00 -MetricFilter $dimFilter -StartTime 2018-02-01T12:00:00Z -EndTime 2018-02-01T12:10:00Z -AggregationType Average

ResourceId	: [ResourceId]
MetricNamespace	: Microsoft.Insights/ApplicationInsights
Metric Name	:
LocalizedValue	: Page Views
Value		: PageViews
Unit		: Seconds
Timeseries	:
City 		: Seattle
AuthenticationType 	: User

Timestamp	: 2018-02-01 12:00:00 PM
Average		: 3518

Timestamp	: 2018-02-01 12:05:00 PM
Average		: 1984

City 		: Toronto
AuthenticationType 	: User

Timestamp	: 2018-02-01 12:00:00 PM
Average		: 894

Timestamp	: 2018-02-01 12:05:00 PM
Average		: 967

To polecenie pobiera podsumowane dane wyjściowe dla metryki PageViews z określonym filtrem wymiaru i typem agregacji.

Parametry

-AggregationType

Typ agregacji zapytania

Type:Nullable<T>[AggregationType]
Accepted values:None, Average, Count, Minimum, Maximum, Total
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

Poświadczenia, konto, dzierżawa i subskrypcja używane do komunikacji z platformą Azure.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DetailedOutput

Wskazuje, że to polecenie cmdlet wyświetla szczegółowe dane wyjściowe. Domyślnie dane wyjściowe są sumowane.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Dimension

Wymiary metryki do wykonywania zapytań o metryki dla

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-EndTime

Określa godzinę zakończenia zapytania w czasie lokalnym. Wartość domyślna to bieżąca godzina.

Type:DateTime
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MetricFilter

Określa filtr wymiaru metryki do wykonywania zapytań o metryki.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MetricName

Określa tablicę nazw metryk.

Type:String[]
Aliases:MetricNames
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MetricNamespace

Określa przestrzeń nazw metryki do wykonywania zapytań o metryki.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-OrderBy

Określa agregację do użycia do sortowania wyników i kierunku sortowania (Przykład: sum asc).

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ResourceId

Określa identyfikator zasobu metryki.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ResultType

Określa typ wyniku, który ma zostać zwrócony (metadane lub dane).

Type:Nullable<T>[ResultType]
Accepted values:Data, Metadata
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-StartTime

Określa godzinę rozpoczęcia zapytania w czasie lokalnym. Wartość domyślna to bieżący czas lokalny minus jedna godzina.

Type:DateTime
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TimeGrain

Określa ziarno czasu metryki jako obiekt TimeSpan w formacie hh:mm:ss.

Type:TimeSpan
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Top

Określa maksymalną liczbę rekordów do pobrania (wartość domyślna:10), która ma zostać określona przy użyciu $filter.

Type:Nullable<T>[Int32]
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

String

TimeSpan

Nullable<T>[[Microsoft.Azure.Management.Monitor.Models.AggregationType, Microsoft.Azure.Management.Monitor, Version=0.21.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]

DateTime

Nullable<T>[[System.Int32, System.Private.CoreLib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e]]

Nullable<T>[[Microsoft.Azure.Management.Monitor.Models.ResultType, Microsoft.Azure.Management.Monitor, Version=0.21.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]

String[]

SwitchParameter

Dane wyjściowe

PSMetric

Uwagi

Więcej informacji na temat obsługiwanych metryk można znaleźć na stronie: https://learn.microsoft.com/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported