about_Profiles

Krótki opis

Opisuje sposób tworzenia i używania profilu programu PowerShell.

Długi opis

Możesz utworzyć profil programu PowerShell, aby dostosować środowisko i dodać elementy specyficzne dla sesji do każdej uruchomionej sesji programu PowerShell.

Profil programu PowerShell to skrypt uruchamiany po uruchomieniu programu PowerShell. Profil można użyć jako skryptu logowania, aby dostosować środowisko. Możesz dodawać polecenia, aliasy, funkcje, zmienne, przystawki, moduły i dyski programu PowerShell. Możesz również dodać inne elementy specyficzne dla sesji do profilu, aby były dostępne w każdej sesji bez konieczności importowania lub ponownego tworzenia.

Program PowerShell obsługuje kilka profilów dla użytkowników i programów hosta. Nie tworzy jednak profilów. W tym temacie opisano profile i opisano sposób tworzenia i obsługi profilów na komputerze.

Wyjaśniono w nim, jak używać parametru NoProfile konsoli programu PowerShell (pwsh.exe), aby uruchomić program PowerShell bez żadnych profilów. Ponadto wyjaśnia wpływ zasad wykonywania programu PowerShell na profile.

Pliki profilów

Program PowerShell obsługuje kilka plików profilów. Ponadto programy hosta programu PowerShell mogą obsługiwać własne profile specyficzne dla hosta.

Na przykład konsola programu PowerShell obsługuje następujące podstawowe pliki profilów. Profile są wymienione w kolejności pierwszeństwa. Pierwszy profil ma najwyższy priorytet.

 • Wszyscy użytkownicy, wszystkie hosty
  • Windows — $PSHOME\Profile.ps1
  • Linux- /usr/local/microsoft/powershell/7/profile.ps1
  • Macos- /usr/local/microsoft/powershell/7/profile.ps1
 • Wszyscy użytkownicy, bieżący host
  • Windows — $PSHOME\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
  • Linux- /usr/local/microsoft/powershell/7/Microsoft.Powershell_profile.ps1
  • Macos- /usr/local/microsoft/powershell/7/Microsoft.Powershell_profile.ps1
 • Bieżący użytkownik, wszystkie hosty
  • Windows — $HOME\Documents\PowerShell\Profile.ps1
  • Linux- ~/.config/powershell/profile.ps1
  • Macos- ~/.config/powershell/profile.ps1
 • Bieżący użytkownik, bieżący host
  • Windows — $HOME\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1
  • Linux- ~/.config/powershell/Microsoft.Powershell_profile.ps1
  • Macos- ~/.config/powershell/Microsoft.Powershell_profile.ps1

Ścieżki profilu obejmują następujące zmienne:

 • Zmienna $PSHOME przechowuje katalog instalacyjny programu PowerShell
 • Zmienna $HOME przechowuje katalog główny bieżącego użytkownika

Inne programy obsługujące program PowerShell mogą obsługiwać własne profile. Na przykład Visual Studio Code (VS Code) obsługuje następujące profile specyficzne dla hosta.

 • Wszyscy użytkownicy, bieżący host — $PSHOME\Microsoft.VSCode_profile.ps1
 • Bieżący użytkownik, bieżący host — $HOME\Documents\PowerShell\Microsoft.VSCode_profile.ps1

W Pomocy programu PowerShell profil "CurrentUser, Current Host" jest najczęściej określany jako profil programu PowerShell.

Uwaga

W systemie Windows lokalizację folderu Dokumenty można zmienić za pomocą przekierowania folderu lub usługi OneDrive. Nie zalecamy przekierowywania folderu Dokumenty do udziału sieciowego ani dołączania go do usługi OneDrive. Przekierowanie folderu może spowodować niepowodzenie skryptów profilu, a ładowanie modułów zakończy się niepowodzeniem.

Zmienna $PROFILE

Zmienna automatyczna $PROFILE przechowuje ścieżki do profilów programu PowerShell, które są dostępne w bieżącej sesji.

Aby wyświetlić ścieżkę profilu, wyświetl wartość zmiennej $PROFILE . Możesz również użyć zmiennej $PROFILE w poleceniu, aby reprezentować ścieżkę.

Zmienna $PROFILE przechowuje ścieżkę do profilu "Bieżący użytkownik, bieżący host". Pozostałe profile są zapisywane we właściwościach zmiennej $PROFILE .

Na przykład zmienna $PROFILE ma następujące wartości w konsoli Windows PowerShell.

 • Bieżący użytkownik, bieżący host — $PROFILE
 • Bieżący użytkownik, bieżący host — $PROFILE.CurrentUserCurrentHost
 • Bieżący użytkownik, wszystkie hosty — $PROFILE.CurrentUserAllHosts
 • Wszyscy użytkownicy, bieżący host — $PROFILE.AllUsersCurrentHost
 • Wszyscy użytkownicy, wszystkie hosty — $PROFILE.AllUsersAllHosts

Ponieważ wartości zmiennej $PROFILE zmieniają się dla każdego użytkownika i w każdej aplikacji hosta, upewnij się, że wartości zmiennych profilu są wyświetlane w każdej używanej aplikacji hosta programu PowerShell.

Aby wyświetlić bieżące wartości zmiennej $PROFILE , wpisz:

$PROFILE | Get-Member -Type NoteProperty

Można użyć zmiennej $PROFILE w wielu poleceniach. Na przykład następujące polecenie otwiera profil "Bieżący użytkownik, bieżący host" w Notatniku:

notepad $PROFILE

Następujące polecenie określa, czy profil "Wszyscy użytkownicy, wszystkie hosty" został utworzony na komputerze lokalnym:

Test-Path -Path $PROFILE.AllUsersAllHosts

Jak utworzyć profil

Aby utworzyć profil programu PowerShell, użyj następującego formatu polecenia:

if (!(Test-Path -Path <profile-name>)) {
 New-Item -ItemType File -Path <profile-name> -Force
}

Aby na przykład utworzyć profil bieżącego użytkownika w bieżącej aplikacji hosta programu PowerShell, użyj następującego polecenia:

if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {
 New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
}

W tym poleceniu if instrukcja uniemożliwia zastąpienie istniejącego profilu. Zastąp wartość zmiennej $PROFILE ścieżką do pliku profilu, który chcesz utworzyć.

Uwaga

Aby utworzyć profile "Wszyscy użytkownicy" w systemie Windows Vista i nowszych wersjach systemu Windows, uruchom program PowerShell z opcją Uruchom jako administrator .

Jak edytować profil

Możesz otworzyć dowolny profil programu PowerShell w edytorze tekstów, takim jak Notatnik.

Aby otworzyć profil bieżącego użytkownika w bieżącej aplikacji hosta programu PowerShell w Notatniku, wpisz:

notepad $PROFILE

Aby otworzyć inne profile, określ nazwę profilu. Aby na przykład otworzyć profil dla wszystkich użytkowników wszystkich aplikacji hosta, wpisz:

notepad $PROFILE.AllUsersAllHosts

Aby zastosować zmiany, zapisz plik profilu, a następnie uruchom ponownie program PowerShell.

Jak wybrać profil

Jeśli używasz wielu aplikacji hosta, umieść elementy używane we wszystkich aplikacjach hosta w profilu $PROFILE.CurrentUserAllHosts . Umieść elementy specyficzne dla aplikacji hosta, takie jak polecenie, które ustawia kolor tła dla aplikacji hosta, w profilu specyficznym dla tej aplikacji hosta.

Jeśli jesteś administratorem, który dostosowuje program PowerShell dla wielu użytkowników, postępuj zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Przechowywanie wspólnych elementów w $PROFILE.AllUsersAllHosts profilu
 • Przechowywanie elementów specyficznych dla aplikacji hosta w $PROFILE.AllUsersCurrentHost profilach specyficznych dla aplikacji hosta
 • Przechowywanie elementów dla określonych użytkowników w profilach specyficznych dla użytkownika

Pamiętaj, aby zapoznać się z dokumentacją aplikacji hosta pod kątem specjalnej implementacji profilów programu PowerShell.

Jak używać profilu

Wiele elementów tworzonych w programie PowerShell i większość uruchamianych poleceń ma wpływ tylko na bieżącą sesję. Po zakończeniu sesji elementy zostaną usunięte.

Polecenia i elementy specyficzne dla sesji obejmują zmienne, zmienne preferencji, aliasy, funkcje, polecenia (z wyjątkiem polecenia Set-ExecutionPolicy) i moduły programu PowerShell dodawane do sesji.

Aby zapisać te elementy i udostępnić je we wszystkich przyszłych sesjach, dodaj je do profilu programu PowerShell.

Innym typowym zastosowaniem profilów jest zapisywanie często używanych funkcji, aliasów i zmiennych. Podczas zapisywania elementów w profilu można ich używać w dowolnej odpowiedniej sesji bez ich ponownego tworzenia.

Jak uruchomić profil

Po otwarciu pliku profilu jest on pusty. Można jednak wypełnić je zmiennymi, aliasami i poleceniami, których często używasz.

Oto kilka sugestii, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Dodawanie poleceń ułatwiających otwieranie profilu

Jest to szczególnie przydatne, jeśli używasz profilu innego niż profil "Bieżący użytkownik, bieżący host". Na przykład dodaj następujące polecenie:

function Pro {notepad $PROFILE.CurrentUserAllHosts}

Dodawanie funkcji, która wyświetla aliasy dla dowolnego polecenia cmdlet

function Get-CmdletAlias ($cmdletname) {
 Get-Alias |
  Where-Object -FilterScript {$_.Definition -like "$cmdletname"} |
   Format-Table -Property Definition, Name -AutoSize
}

Dostosowywanie konsoli

function Color-Console {
 $Host.ui.rawui.backgroundcolor = "white"
 $Host.ui.rawui.foregroundcolor = "black"
 $hosttime = (Get-ChildItem -Path $PSHOME\pwsh.exe).CreationTime
 $hostversion="$($Host.Version.Major)`.$($Host.Version.Minor)"
 $Host.UI.RawUI.WindowTitle = "PowerShell $hostversion ($hosttime)"
 Clear-Host
}
Color-Console

Dodawanie dostosowanego wiersza polecenia programu PowerShell

function Prompt
{
$env:COMPUTERNAME + "\" + (Get-Location) + "> "
}

Aby uzyskać więcej informacji na temat monitu programu PowerShell, zobacz about_Prompts.

Parametr NoProfile

Aby uruchomić program PowerShell bez profilów, użyj parametru NoProfile programu pwsh.exe, który uruchamia program PowerShell.

Aby rozpocząć, otwórz program, który może uruchomić program PowerShell, taki jak Cmd.exe lub program PowerShell. Możesz również użyć okna dialogowego Uruchamianie w systemie Windows.

Wpisz:

pwsh -NoProfile

Aby uzyskać pełną listę parametrów typu pwsh.exe, wpisz:

pwsh -?

Profile i zasady wykonywania

Zasady wykonywania programu PowerShell określają częściowo, czy można uruchamiać skrypty i ładować pliki konfiguracji, w tym profile. Zasady ograniczonego wykonywania są domyślne. Zapobiega to uruchamianiu wszystkich skryptów, w tym profilów. Jeśli używasz zasad z ograniczeniami, profil nie zostanie uruchomiony, a jego zawartość nie zostanie zastosowana.

Polecenie Set-ExecutionPolicy ustawia i zmienia zasady wykonywania. jest to jedno z niewielu poleceń, które mają zastosowanie we wszystkich sesjach programu PowerShell, ponieważ wartość jest zapisywana w rejestrze. Nie musisz go ustawiać po otwarciu konsoli i nie musisz przechowywać Set-ExecutionPolicy polecenia w profilu.

Profile i sesje zdalne

Profile programu PowerShell nie są uruchamiane automatycznie w sesjach zdalnych, więc polecenia dodane przez profile nie są obecne w sesji zdalnej. Ponadto zmienna automatyczna $PROFILE nie jest wypełniana w sesjach zdalnych.

Aby uruchomić profil w sesji, użyj polecenia cmdlet Invoke-Command .

Na przykład następujące polecenie uruchamia profil "Bieżący użytkownik, bieżący host" z komputera lokalnego w sesji w $sprogramie .

Invoke-Command -Session $s -FilePath $PROFILE

Następujące polecenie uruchamia profil "Bieżący użytkownik, bieżący host" z komputera zdalnego w sesji w programie $s. Ponieważ zmienna $PROFILE nie jest wypełniana, polecenie używa jawnej ścieżki do profilu. Używamy operatora dot source, aby profil był wykonywany w bieżącym zakresie na komputerze zdalnym, a nie we własnym zakresie.

Invoke-Command -Session $s -ScriptBlock {
 . "$HOME\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1"
}

Po uruchomieniu tego polecenia polecenia, które profil dodaje do sesji, są dostępne w programie $s.

Zobacz też