Remove-WmiObject

Usuwa wystąpienie istniejącej klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI).

Składnia

Remove-WmiObject
   [-Class] <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -InputObject <ManagementObject>
   [-AsJob]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -Path <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie Remove-WmiObject cmdlet usuwa wystąpienie istniejącej klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI).

Przykłady

Przykład 1: Zamknij wszystkie wystąpienia procesu Win32

notepad
$np = Get-WmiObject -Query "select * from win32_process where name='notepad.exe'"
$np | Remove-WmiObject

Ten przykład zamyka wszystkie wystąpienia Notepad.exe.

Pierwsze polecenie uruchamia wystąpienie Notatnika.

Drugie polecenie używa polecenia cmdlet Get-WmiObject do pobierania wystąpień Win32_Process, które odpowiadają Notepad.exe, a następnie przechowuje je w zmiennej $np .

Trzecie polecenie przekazuje obiekt w zmiennej $np do Remove-WmiObject, która usuwa wszystkie wystąpienia Notepad.exe.

Przykład 2: Usuwanie folderu

To polecenie usuwa folder C:\Test.

$a = Get-WMIObject -Query "Select * From Win32_Directory Where Name ='C:\\Test'"
$a | Remove-WMIObject

Pierwsze polecenie używa Get-WMIObject polecenia , aby wykonać zapytanie dotyczące C:\Test folderu, a następnie zapisuje obiekt w zmiennej $a .

Drugie polecenie powoduje potoki zmiennej $a do Remove-WMIObject, co spowoduje usunięcie folderu.

Parametry

-AsJob

Wskazuje, że to polecenie cmdlet jest uruchamiane jako zadanie w tle. Użyj tego parametru, aby uruchomić polecenia, które zajmują dużo czasu.

Nowe polecenia cmdlet CIM, wprowadzone Windows PowerShell 3.0, wykonują te same zadania co polecenia cmdlet usługi WMI. Polecenia cmdlet ciM są zgodne ze standardami WS-Management (WSMan) i standardem Common Information Model (CIM), który umożliwia poleceń cmdlet używanie tych samych technik do zarządzania komputerami z systemem operacyjnym Windows i innymi systemami operacyjnymi. Zamiast używać Remove-WmiObjectpolecenia , rozważ użycie polecenia cmdlet Remove-CimInstance.

Gdy używasz parametru AsJob , polecenie zwraca obiekt reprezentujący zadanie w tle, a następnie wyświetla wiersz polecenia. Możesz kontynuować pracę w sesji, gdy zadanie zostanie zakończone. Jeśli Remove-WmiObject jest używany na komputerze zdalnym, zadanie jest tworzone na komputerze lokalnym, a wyniki z komputerów zdalnych są automatycznie zwracane do komputera lokalnego. Aby zarządzać zadaniem, użyj poleceń cmdlet zawierających wartość noun zadania (polecenia cmdlet zadania ). Aby uzyskać wyniki zadania, użyj Receive-Job polecenia cmdlet .

Aby użyć tego parametru dla komputerów zdalnych, należy skonfigurować komputery lokalne i zdalne do komunikacji zdalnej. Uruchom Windows PowerShell przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz about_Remote_Requirements.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zadań w tle Windows PowerShell, zobacz about_Jobs i about_Remote_Jobs.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Określa poziom uwierzytelniania do użycia dla połączenia usługi WMI. Dopuszczalne wartości dla tego parametru to:

 • -1: bez zmian.
 • 0: Wartość domyślna.
 • 1: Brak. Nie wykonano uwierzytelniania.
 • 2: Połącz. Uwierzytelnianie jest wykonywane tylko wtedy, gdy klient ustanawia relację z aplikacją.
 • 3: Wywołaj. Uwierzytelnianie jest wykonywane tylko na początku każdego wywołania, gdy aplikacja odbiera żądanie.
 • 4: Pakiet. Uwierzytelnianie jest wykonywane na wszystkich danych otrzymanych od klienta.
 • 5: PacketIntegrity. Wszystkie dane przesyłane między klientem a aplikacją są uwierzytelniane i weryfikowane.
 • 6: PacketPrivacy. Używane są właściwości innych poziomów uwierzytelniania, a wszystkie dane są szyfrowane.
Type:AuthenticationLevel
Accepted values:Default, None, Connect, Call, Packet, PacketIntegrity, PacketPrivacy, Unchanged
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authority

Określa urząd używany do uwierzytelniania połączenia usługi WMI. Można określić standardowe uwierzytelnianie NTLM lub Kerberos. Aby użyć protokołu NTLM, ustaw ustawienie urzędu na ntlmdomain:<DomainName, gdzie <DomainName>> identyfikuje prawidłową nazwę domeny NTLM. Aby użyć protokołu Kerberos, określ kerberos:<DomainName>\<ServerName>. Nie można uwzględnić ustawienia urzędu podczas nawiązywania połączenia z komputerem lokalnym.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Class

Określa nazwę klasy WMI, którą usuwa to polecenie cmdlet.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Określa nazwę komputera, na którym jest uruchamiane to polecenie cmdlet. Wartością domyślną jest komputer lokalny.

Wpisz nazwę NetBIOS, adres IP lub w pełni kwalifikowaną nazwę domeny co najmniej jednego komputera. Aby określić komputer lokalny, wpisz nazwę komputera, kropkę (.) lub localhost.

Ten parametr nie polega na Windows PowerShell komunikacji zdalniej. Można użyć parametru ComputerName , nawet jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania poleceń zdalnych.

Type:String[]
Aliases:Cn
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Monituje o potwierdzenie przed uruchomieniem polecenia cmdlet.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Określa konto użytkownika, które ma uprawnienia do wykonania tej akcji. Wartość domyślna to użytkownik bieżący.

Wpisz nazwę użytkownika, taką jak User01 lub Domain01\User01, lub wprowadź obiekt PSCredential , taki jak wygenerowany przez Get-Credential polecenie cmdlet. Jeśli wpiszesz nazwę użytkownika, to polecenie cmdlet wyświetli monit o podanie hasła.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EnableAllPrivileges

Wskazuje, że to polecenie cmdlet włącza wszystkie uprawnienia bieżącego użytkownika przed wykonaniem wywołania usługi WMI.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Impersonation

Określa poziom personifikacji do użycia. Dopuszczalne wartości dla tego parametru to:

 • 0: Wartość domyślna. Odczytuje rejestr lokalny dla domyślnego poziomu personifikacji, który jest zwykle ustawiony na 3: Personifikuj.
 • 1: Anonimowe. Ukrywa poświadczenia obiektu wywołującego.
 • 2: Zidentyfikuj. Umożliwia obiektom wykonywanie zapytań dotyczących poświadczeń obiektu wywołującego.
 • 3: Personifikuj. Umożliwia obiektom używanie poświadczeń obiektu wywołującego.
 • 4: Delegowanie. Umożliwia obiektom zezwolenie innym obiektom na używanie poświadczeń obiektu wywołującego.
Type:ImpersonationLevel
Accepted values:Default, Anonymous, Identify, Impersonate, Delegate
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Określa obiekt ManagementObject do użycia jako dane wejściowe. Gdy ten parametr jest używany, wszystkie inne parametry są ignorowane.

Type:ManagementObject
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Locale

Określa preferowane ustawienia regionalne dla obiektów WMI. Parametr Ustawień regionalnych jest określany jako tablica w formacie MS_<LCID> w preferowanej kolejności.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Namespace

Określa przestrzeń nazw repozytorium WMI, w której znajduje się odwołana klasa WMI, gdy jest używana z parametrem Class .

Type:String
Aliases:NS
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Path

Określa ścieżkę obiektu WMI klasy WMI lub określa ścieżkę obiektu WMI wystąpienia klasy WMI do usunięcia.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ThrottleLimit

Określa maksymalną liczbę połączeń współbieżnych, które można ustanowić, aby uruchomić to polecenie. Ten parametr jest używany razem z parametrem AsJob . Limit ograniczania dotyczy tylko bieżącego polecenia, a nie sesji lub komputera.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Pokazuje, co się stanie po uruchomieniu polecenia cmdlet. Polecenie cmdlet nie zostało uruchomione.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

ManagementObject

Do tego polecenia cmdlet można przekazać obiekt zarządzania.

Dane wyjściowe

None, System.Management.Automation.RemotingJob

To polecenie cmdlet zwraca obiekt zadania, jeśli określisz parametr AsJob . W przeciwnym razie nie generuje żadnych danych wyjściowych.