Enable-PSTrace

Włącza dzienniki dostawcy zdarzeń Microsoft-Windows-PowerShell.

Składnia

Enable-PSTrace
      [-Force]
      [-AnalyticOnly]
      [<CommonParameters>]

Opis

To polecenie cmdlet jest dostępne tylko na platformie Windows.

To polecenie cmdlet umożliwia dzienniki zdarzeń operacyjnych i analitycznych dostawcy zdarzeń Microsoft-Windows-PowerShell.

To polecenie cmdlet należy uruchomić z sesji programu PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień.

Przykłady

Przykład 1. Włączanie dziennika zdarzeń analitycznych dla programu PowerShell

Poniższy przykład umożliwia tylko dziennik zdarzeń analitycznych dostawcy Microsoft-Windows-PowerShell.

Enable-PSTrace -AnalyticOnly

Parametry

-AnalyticOnly

Gdy ten parametr jest używany, polecenie cmdlet włącza dziennik zdarzeń analitycznych dostawcy Microsoft-Windows-PowerShell. Dziennik zdarzeń operacyjnych nie został zmieniony.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Force

Służy do wymuszania zmiany bez monitowania.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

None

Dane wyjściowe

None

Uwagi

To polecenie cmdlet używa Get-LogProperties poleceń cmdlet i Set-LogProperties .

To polecenie cmdlet należy uruchomić z sesji programu PowerShell z podwyższonym poziomem uprawnień.