about_PSReadLine

Short Description

Funkcja PSReadLine zapewnia ulepszone środowisko edytowania wiersza polecenia w konsoli programu PowerShell.

Długi opis

Program PowerShell 7.4 jest dostarczany z programem PSReadLine 2.3.4. Bieżąca wersja to PSReadLine 2.3.4. Bieżąca wersja programu PSReadLine może być zainstalowana i używana w programie Windows PowerShell 5.1 lub nowszym. W przypadku niektórych funkcji należy uruchomić program PowerShell w wersji 7.2 lub nowszej.

Funkcja PSReadLine zapewnia zaawansowane środowisko edytowania wiersza polecenia dla konsoli programu PowerShell. Zapewniają:

 • Kolorowanie składni wiersza polecenia
 • Wizualne wskazanie błędów składni
 • Lepsze środowisko wielowierszowe (zarówno edytowanie, jak i historia)
 • Dostosowywalne powiązania kluczy
 • Tryby Cmd i Emacs
 • Wiele opcji konfiguracji
 • Uzupełnianie stylu powłoki Bash (opcjonalne w trybie Cmd, ustawienie domyślne w trybie Emacs)
 • Emacs yank/kill-ring
 • Przenoszenie i usuwanie oparte na tokenie programu PowerShell
 • Predykcyjna funkcja IntelliSense
 • Dynamiczne wyświetlanie Pomocy w konsoli bez utraty miejsca w wierszu polecenia

Funkcja PSReadLine wymaga programu PowerShell 5.1 lub nowszego. Program PSReadLine współpracuje z domyślnym hostem konsoli systemu Windows, terminalem okna i programem Visual Studio Code. Nie działa w środowisku Windows PowerShell ISE.

Narzędzie PSReadLine można zainstalować z Galeria programu PowerShell. Aby zainstalować program PSReadLine w obsługiwanej wersji programu PowerShell, uruchom następujące polecenie.

Install-Module -Name PSReadLine -AllowClobber -Force

Uwaga

Począwszy od programu PowerShell 7.0, program PowerShell pomija automatyczne ładowanie programu PSReadLine w systemie Windows, jeśli zostanie wykryty program czytnika zawartości ekranu. Obecnie funkcja PSReadLine nie działa dobrze z czytnikami zawartości ekranu. Domyślne renderowanie i formatowanie programu PowerShell 7.0 w systemie Windows działa prawidłowo. W razie potrzeby możesz ręcznie załadować moduł.

Predykcyjna funkcja IntelliSense

Predykcyjna funkcja IntelliSense jest dodatkiem do koncepcji uzupełniania karty, która pomaga użytkownikowi w pomyślnym ukończeniu poleceń. Umożliwia użytkownikom odnajdywanie, edytowanie i wykonywanie pełnych poleceń na podstawie pasujących przewidywań z historii użytkownika i dodatkowych wtyczek specyficznych dla domeny.

Włączanie predykcyjnej funkcji IntelliSense

Predykcyjna funkcja IntelliSense jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć przewidywania, wystarczy uruchomić następujące polecenie:

Set-PSReadLineOption -PredictionSource History

Parametr PredictionSource może również akceptować wtyczki dla wymagań specyficznych dla domeny i niestandardowych.

Aby wyłączyć funkcję Predykcyjna funkcja IntelliSense, wystarczy uruchomić polecenie:

Set-PSReadLineOption -PredictionSource None

Uwaga

Predykcyjna funkcja IntelliSense jest domyślnie włączona w programie PSReadLine 2.2.6. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz historia wersji programu PSReadLine w sekcji Uwagi poniżej.

Powiązania kluczy niestandardowych

Funkcja PSReadLine obsługuje niestandardowe powiązania kluczy przy użyciu Set-PSReadLineKeyHandler polecenia cmdlet . Większość niestandardowych powiązań kluczy wywołuje jedną z funkcji możliwych do powiązania, na przykład

Set-PSReadLineKeyHandler -Key UpArrow -Function HistorySearchBackward

Możesz powiązać element ScriptBlock z kluczem. ScriptBlock może zrobić prawie wszystko, co chcesz. Oto kilka przydatnych przykładów:

 • edytowanie wiersza polecenia
 • otwieranie nowego okna (na przykład pomoc)
 • zmienianie katalogów bez zmieniania wiersza polecenia

Funkcja ScriptBlock otrzymuje dwa argumenty:

 • $key- Obiekt [ConsoleKeyInfo], który jest kluczem, który wyzwolił powiązanie niestandardowe. Jeśli powiążesz ten sam element ScriptBlock z wieloma kluczami i musisz wykonać różne akcje w zależności od klucza, możesz sprawdzić $keypolecenie . Wiele powiązań niestandardowych ignoruje ten argument.

 • $arg - Dowolny argument. Najczęściej jest to argument całkowity, który użytkownik przekazuje z powiązań kluczy DigitArgument. Jeśli powiązanie nie akceptuje argumentów, warto zignorować ten argument.

Przyjrzyjmy się przykładowi, który dodaje wiersz polecenia do historii bez jego wykonywania. Jest to przydatne, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie pamiętasz czegoś zrobić, ale nie chcesz ponownie wprowadzać wprowadzonego wiersza polecenia.

$parameters = @{
  Key = 'Alt+w'
  BriefDescription = 'SaveInHistory'
  LongDescription = 'Save current line in history but do not execute'
  ScriptBlock = {
   param($key, $arg)  # The arguments are ignored in this example

   # GetBufferState gives us the command line (with the cursor position)
   $line = $null
   $cursor = $null
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::GetBufferState([ref]$line,
    [ref]$cursor)

   # AddToHistory saves the line in history, but does not execute it.
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::AddToHistory($line)

   # RevertLine is like pressing Escape.
   [Microsoft.PowerShell.PSConsoleReadLine]::RevertLine()
 }
}
Set-PSReadLineKeyHandler @parameters

Więcej przykładów można zobaczyć w pliku SamplePSReadLineProfile.ps1, który jest zainstalowany w folderze modułu PSReadLine .

Większość powiązań kluczy używa niektórych funkcji pomocnika do edytowania wiersza polecenia. Te interfejsy API są udokumentowane w about_PSReadLine_Functions.

Uwagi

Historia poleceń

Funkcja PSReadLine obsługuje plik historii zawierający wszystkie polecenia i dane wprowadzone z wiersza polecenia. Pliki historii to plik o nazwie $($host.Name)_history.txt. W systemach Windows plik historii jest przechowywany w lokalizacji $env:APPDATA\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadLine. W systemach innych niż Windows pliki historii są przechowywane w lokalizacji $env:XDG_DATA_HOME/powershell/PSReadLine lub $env:HOME/.local/share/powershell/PSReadLine.

Historia może zawierać poufne dane, w tym hasła. Funkcja PSReadLine próbuje odfiltrować poufne informacje. Wszystkie wiersze polecenia zawierające następujące ciągi nie są zapisywane w pliku historii.

 • password
 • asplaintext
 • token
 • apikey
 • secret

Program PSReadLine 2.2.0 poprawia filtrowanie poufnych danych

 • Używa abstrakcyjnego drzewa składni programu PowerShell (AST) przeanalizowanego wiersza polecenia, aby wyszukać poufne dane.
 • Używa listy dozwolonych bezpiecznych poleceń cmdlet z modułu SecretManagement , aby umożliwić dodawanie tych poleceń do historii. Lista dozwolonych zawiera:
  • Get-Secret
  • Get-SecretInfo
  • Get-SecretVault
  • Register-SecretVault
  • Remove-Secret
  • Set-SecretInfo
  • Set-SecretVaultDefault
  • Test-SecretVault
  • Unlock-SecretVault
  • Unregister-SecretVault

Na przykład następujące polecenia mogą być zapisywane w pliku historii:

Get-Secret PSGalleryApiKey -AsPlainText # Get-Secret is in the allowlist
$token = Get-Secret -Name github-token -Vault MySecret
[MyType]::CallRestAPI($token, $url, $args)
$template -f $token

Następujące polecenia nie są zapisywane w pliku historii:

$token = 'abcd' # Assign expr-value to sensitive variable name.
Set-Secret abc $mySecret # Set-Secret is not in the allowlist.
ConvertTo-SecureString stringValue -AsPlainText # '-AsPlainText' is an alert.
Invoke-WebRequest -Token xxx # Expr-value as argument to '-Token'.
Get-ResultFromTwo -Secret1 (Get-Secret -Name blah -AsPlainText) -Secret2 sdv87ysdfayf798hfasd8f7ha # '-Secret2' has expr-value argument.

Jeśli istnieją inne polecenia, których nie chcesz zapisywać w plikach historii, możesz użyć parametru AddToHistoryHandler polecenia Set-PSReadLineOption cmdlet. Aby zapoznać się z przykładem używania metody AddToHistoryHandler, zobacz Przykład 7 polecenia Set-PSReadLineOption.

Program PSReadLine 2.3.4 poprawia filtrowanie poufnych danych

Ulepszono domyślne czyszczenie historii poufnej, aby umożliwić historii bezpieczny dostęp do właściwości.

Gdy poufny ciąg jest częścią dostępu do właściwości:

 • Jeśli ta operacja dostępu do elementu członkowskiego nie jest częścią przypisania, uważamy ją za bezpieczną
 • W przeciwnym razie, jeśli po prawej stronie znajduje się potok lub zmienna, uważamy ją również za bezpieczną

Na przykład następujące przypadki użycia są uznawane za bezpieczne i można je zapisać w historii.

$a.Secret = Get-Secret -Name github-token -Vault MySecret
$a.Secret = $secret
$a.Password.Secret | Set-Value
$token = (Get-AzAccessToken -ResourceUrl 'https://app.contoso.com').Token

W tej wersji ulepszono również czyszczenie historii poufnej, aby umożliwić pobieranie tokenu azprzy użyciu narzędzi wiersza polecenia , gcloudi kubectl .

Na przykład następujące przypadki użycia są uznawane za bezpieczne i można je zapisać w historii.

kubectl get secrets
kubectl get secret db-user-pass -o jsonpath='{.data.password}' | base64 --decode
kubectl describe secret db-user-pass
az account get-access-token --resource=https://app.contoso.com --query accessToken --output tsv
$env:PGPASS = gcloud auth print-access-token

Historia wersji programu PSReadLine

Od wersji dostarczanej w programie Windows PowerShell 5.1 wprowadzono wiele aktualizacji programu PSReadLine.

 • Bieżąca wersja to PSReadLine 2.3.4
 • Program PowerShell 7.4 jest dostarczany z programem PSReadLine 2.3.4
 • Program PowerShell 7.3 jest dostarczany z programem PSReadLine 2.2.6
 • Program PowerShell 7.2 jest dostarczany z programem PSReadLine 2.1.0
 • Program PowerShell 7.0.11 dostarczany z programem PSReadLine 2.0.4
 • Program PowerShell 5.1 jest dostarczany z programem PSReadLine 2.0.0

Aby uzyskać pełną listę zmian, zobacz dziennik zmian PSReadLine.

 • PSReadLine 2.3.4

Oprócz kilku poprawek błędów ta wersja zawiera następujące ulepszenia:

 • Element ListView z możliwością przewijania dla funkcji IntelliSense predykcyjnej

  • Automatycznie usuwa rozmiar na podstawie rozmiaru okna terminalu
  • Może zawierać maksymalnie 50 wyników przewidywania
  • Dynamiczny nagłówek listy, który pokazuje liczbę wyników i bieżące źródło przewidywania
 • Ulepszono czyszczenie historii poufnej w celu umożliwienia pobierania tokenu z elementów az, gcloudi kubectl

 • Ulepszanie domyślnego czyszczenia historii poufnej w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do właściwości

 • Dodano obsługę upcasing, downcasing i wielkich wyrazów

 • Uzupełnianie karty powoduje wyświetlenie wyników, których ListItemText wielkość liter różni się tylko literą

 • Obsługuje polecenie <d,i,w> text-object w trybie edycji VI

 • Zmień domyślny kolor przewidywania wbudowanego na przygaszone

 • Dodawanie przykładu do funkcji README na potrzeby przekształcania punktu kodu Unicode na znak Unicode przez Alt+x

 • Dodaj opcję TerminateOrphanedConsoleApps w systemie Windows, aby zabić oddzielony proces dołączony do konsoli, który może spowodować bałagan odczytu z danych wejściowych konsoli

 • PSReadLine 2.2.6

  W tej wersji funkcja Predykcyjna funkcja IntelliSense jest domyślnie włączona w zależności od następujących warunków:

  • Jeśli terminal wirtualny (VT) jest obsługiwany i program PSReadLine działa w programie PowerShell 7.2 lub nowszym, właściwość PredictionSource jest ustawiona na wartość HistoryAndPlugin
  • Jeśli maszyna wirtualna jest obsługiwana i funkcja PSReadLine działa w programie PowerShell przed wersją 7.2, właściwość PredictionSource jest ustawiona na wartość History
  • Jeśli maszyna wirtualna nie jest obsługiwana, właściwość PredictionSource jest ustawiona na wartość None
 • PSReadLine 2.2.5

  Oficjalna wersja obsługi z drobnymi poprawkami błędów.

 • PSReadLine 2.2.2

  • Funkcja PSReadLine dodała dwie nowe funkcje predykcyjnej funkcji IntelliSense:
   • Dodano parametr PredictionViewStyle, aby umożliwić wybór nowego ListViewelementu .
   • Połączenie element PSReadLine do CommandPrediction Interfejsy API wprowadzone w programie PowerShell 7.2 umożliwiające użytkownikowi importowanie modułu predyktora, który może renderować sugestie z niestandardowego źródła.
  • Zaktualizowano do korzystania z wersji 1.0.0 programu w celu uzyskania dynamicznej Microsoft.PowerShell.Pager pomocy
  • Ulepszono czyszczenie poufnych elementów historii
  • Wiele poprawek błędów i mniejsze ulepszenia
 • PSReadLine 2.1.0

  Ta wersja zawiera następujące ulepszenia dodane od wersji 2.0.4:

  • Dodawanie sugestii funkcji Predykcyjnej funkcji IntelliSense z historii poleceń
  • Wiele poprawek błędów i ulepszeń interfejsu API
 • PSReadLine 2.0.4

  Ta wersja zawiera następujące ulepszenia dodane od wersji 2.0.0:

  • Dodano parametr , -Chord aby Get-PSReadLineKeyHandler umożliwić wyszukiwanie określonych powiązań kluczy

Opinie i współtworzenia elementu PSReadLine

Usługa PSReadLine w witrynie GitHub

Możesz przesłać żądanie ściągnięcia lub przesłać opinię na stronie usługi GitHub.

Zobacz też

 • Element PSReadLine ma duży wpływ na bibliotekę readline GNU.