Remove-RdsTenantGroup

Usuwa grupę dzierżaw.

Składnia

Remove-RdsTenantGroup
      [-Name] <String>
      [<CommonParameters>]

Opis

Polecenie cmdlet Remove-RdsTenantGrouop usuwa grupę dzierżaw. Przed uruchomieniem tego polecenia należy najpierw usunąć wszystkie dzierżawy skojarzone z grupą dzierżaw.

Przykłady

Przykład 1

PS C:\> Remove-RdsTenantGroup -Name "contosoTenantGroup"

To polecenie usuwa grupę dzierżaw.

Parametry

-Name

Nazwa grupy dzierżaw.

Type:String
Aliases:TenantGroupName
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Dane wejściowe

System.String

Dane wyjściowe

System.Object