Frame, element dla CustomItem, CustomControl, View

Definiuje sposób wyświetlania danych, na przykład przesuwanie danych w lewo lub w prawo. Ten element jest używany podczas definiowania niestandardowego widoku kontrolki.

Schemat

 • Configuration, element
 • ViewDefinitions, element
 • View, element
 • CustomControl, element
 • CustomEntries, element
 • CustomEntry, element
 • CustomItem, element
 • Frame, element

Składnia

<Frame>
 <LeftIndent>NumberOfCharactersToShift</LeftIndent>
 <RightIndent>NumberOfCharactersToShift</RightIndent>
 <FirstLineHanging>NumberOfCharactersToShift</FirstLineHanging>
 <FirstLineIndent>NumberOfCharactersToShift</FirstLineIndent>
 <CustomItem>...</CustomItem>
</Frame>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny Frame elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Element Opis
CustomItem Element Required, element
FirstLineHanging, element Element opcjonalny.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w lewo.
FirstLineIndent, element Element opcjonalny.

Określa liczbę znaków, po których pierwszy wiersz danych jest przesuwany w prawo.
LeftIndent, element Element opcjonalny.

Określa, ile znaków dane są przesunięte od lewego marginesu.
RightIndent, element Element opcjonalny.

Określa, ile znaków dane są przesunięte w kierunku prawego marginesu.

Elementy nadrzędne

Element Opis
CustomItem, element , CustomEntry, View Definiuje dane wyświetlane przez kontrolkę i sposób ich wyświetlania.

Uwagi

Nie można określić elementów FirstLineHanging i FirstLineIndent w tym samym Frame elemencie.

Zobacz też

FirstLineHanging, element

FirstLineIndent, element

LeftIndent, element

RightIndent, element

CustomItem, element , CustomEntry, View

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell