Pliki formatujące programu Windows PowerShell

Windows PowerShell udostępnia kilka plików formatowania (format.ps1xml) znajdujących się w katalogu instalacyjnym ( $pshome ). Każdy z tych plików definiuje domyślne wyświetlanie dla określonego zestawu obiektów .NET. Tych plików nigdy nie należy zmieniać. Można ich jednak używać jako odwołania do tworzenia własnych plików formatowania niestandardowego.

Certificate.Format.ps1xml Definiuje wyświetlanie obiektów w magazynie certyfikatów, takich jak certyfikaty x.509 i magazyny certyfikatów.

DotNetTypes.Format.ps1xml Definiuje wyświetlanie różnych obiektów .NET, takich jak CultureInfo, FileVersionInfo i EventLogEntry obiektów.

FileSystem.Format.ps1xml Definiuje wyświetlanie obiektów systemu plików, takich jak obiekty plików i katalogów.

Help.Format.ps1xml Definiuje różne widoki używane przez polecenie cmdlet Get-Help, takie jak szczegółowe, pełne, parametry i przykładowe widoki.

PowerShellCore.Format.ps1xmlDefiniuje wyświetlanie obiektów generowanych przez podstawowe polecenia cmdlet Windows PowerShell, takie jak obiekty zwracane przez polecenia cmdlet Get-Member i Get-History.

PowerShellTrace.Format.ps1xmlDefiniuje wyświetlanie obiektów śledzenia, takich jak te generowane przez polecenie cmdlet Trace-Command.

Registry.Format.ps1xml Definiuje wyświetlanie obiektów rejestru, takich jak obiekty klucza i wpisu.

Zobacz też

Pisanie polecenia cmdlet programu Windows PowerShell