TypeName, element , EntrySelectedBy, EnumerableExpansion

Określa typ .NET, który jest rozwijany przez tę definicję. Ten element jest używany podczas definiowania ustawień domyślnych.

Schemat

  • Configuration, element
  • DefaultSettings, element
  • EnumerableExpansions, element
  • EnumerableExpansion, element
  • EntrySelectedBy, element
  • TypeName, element

Składnia

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
EntrySelectedBy, element , EnumerableExpansion Definiuje typy .NET, które używają tej definicji, lub warunek, który musi istnieć, aby ta definicja była używana.

Wartość tekstowa

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .

Uwagi

Zobacz też

EntrySelectedBy, element , EnumerableExpansion

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell