TypeName, element dla SelectionCondition, GroupBy

Określa typ .NET, który wyzwala warunek. Ten element jest używany podczas definiowania sposobu wyświetlania nowej grupy obiektów.

Schemat

  • Configuration, element
  • ViewDefinitions, element
  • View, element
  • GroupBy, element
  • CustomControl, element
  • CustomEntries, element
  • CustomEntry, element
  • EntrySelectedBy, element
  • SelectionCondition, element
  • TypeName, element

Składnia

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atrybuty i elementy

W poniższych sekcjach opisano atrybuty, elementy podrzędne i element nadrzędny TypeName elementu .

Atrybuty

Brak.

Elementy podrzędne

Brak.

Elementy nadrzędne

Element Opis
SelectionCondition, element , EntrySelectedBy, GroupBy Definiuje warunek, który musi istnieć, aby można było użyć definicji kontrolki.

Wartość tekstowa

Określ w pełni kwalifikowaną nazwę typu .NET, na przykład System.IO.DirectoryInfo .

Uwagi

Po określeniu tego elementu nie można określić SelectionSetName elementu . Aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania warunków wyboru, zobacz Definiowanie warunków wyświetlania danych.

Zobacz też

SelectionCondition, element , EntrySelectedBy, GroupBy

Pisanie pliku formatującego programu PowerShell