Typy plików dozwolonych w pliku CAN aktualizowalnej pomocy

Zawartość nieskompresowanych plików CAB jest domyślnie ograniczona do 1 GB. Aby obejść ten limit, użytkownicy muszą użyć parametru Force w poleceniach cmdlet Update-Help i Save-Help.

Aby zapewnić bezpieczeństwo plików pomocy pobieranych z Internetu, plik CAB pomocy możliwej do aktualizacji może zawierać tylko typy plików wymienione poniżej. Polecenie cmdlet Update-Help weryfikuje wszystkie pliki względem schematów tematów pomocy. Jeśli polecenie cmdlet napotka plik, który jest nieprawidłowy lub nie jest dozwolonym typem, nie instaluje nieprawidłowego pliku i przestaje instalować pliki z pliku CAB na komputerze Update-Help użytkownika.

  • Tematy pomocy dotyczące polecenia cmdlet oparte na języku XML.
  • Tematy pomocy dotyczące skryptów i funkcji oparte na formacie XML.
  • Tematy pomocy dotyczące dostawców programu PowerShell oparte na formacie XML.
  • Tekstowe tematy pomocy, takie jak Tematy informacje.

Polecenie Update-Help weryfikuje zawartość pliku CAB podczas rozpakowywania pliku CAB. Jeśli program znajdzie niezgodne typy plików w pliku CAB pomocy możliwej do rozszerzenia, generuje błąd zakończenia i Update-Help zatrzymuje operację. Nie instaluje żadnych plików pomocy z pliku CAB, nawet tych zgodnych typów plików.