sys.backup_devices (języka Transact-SQL)

Zawiera wiersz dla każdej kopia zapasowa-urządzenia zarejestrowane za pomocą sp_addumpdevice lub utworzonych w SQL Server Management Studio.

Nazwa kolumny

Typ danych

Opis

name

sysname

Nazwa urządzenia kopia zapasowa .Jest unikatowy zestaw.

type

tinyint

Typ urządzenia kopia zapasowa :

2 = Dysku

3 = Dyskietki (przestarzałe)

5 = Taśmy

6 = Potoku (przestarzałe)

7 = Urządzenia wirtualne (fakultatywne dla dostawców strony trzeciej kopia zapasowa )

Zazwyczaj używany tylko dysk (2) i taśmy (5).

type_desc

nvarchar(60)

Opis typu urządzenia kopia zapasowa :

DYSK

DYSKIETKA (przestarzałe)

TAŚMY

POTOK (przestarzałe)

VIRTUAL_DEVICE (fakultatywne dla firm dostawców kopia zapasowa )

Zazwyczaj używany tylko DYSKOWYCH i TAŚMOWYCH.

physical_name

nvarchar(260)

Fizyczna nazwa pliku lub ścieżka urządzenia kopia zapasowa .

Uprawnienia

W programie SQL Server 2005 i nowszych wersjach widoczność metadanych w widokach wykazu jest ograniczona do zabezpieczanych obiektów, które należą do użytkownika lub do których udzielono użytkownikowi pewnych uprawnień.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja widoczność metadanych.