VirtualMachineScaleSetListSkusResult Klasa

Odpowiedź operacji Jednostki SKU listy zestawów skalowania maszyn wirtualnych.

Aby wysyłać na platformę Azure wszystkie wymagane parametry, należy wypełnić wszystkie wymagane parametry.

Dziedziczenie
azure.mgmt.compute._serialization.Model
VirtualMachineScaleSetListSkusResult

Konstruktor

VirtualMachineScaleSetListSkusResult(*, value: List[_models.VirtualMachineScaleSetSku], next_link: Optional[str] = None, **kwargs)

Zmienne

value
list[VirtualMachineScaleSetSku]

Lista jednostek SKU dostępnych dla zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Wymagane.

next_link
str

Identyfikator URI do pobrania następnej strony jednostek SKU zestawu skalowania maszyn wirtualnych. Wywołaj metodę ListNext(), aby pobrać następną stronę jednostek SKU usługi VMSS.