AvailabilitySetUpdate Klasa

Określa informacje o zestawie dostępności, do którego ma zostać przypisana maszyna wirtualna. Można aktualizować tylko tagi.

Zmienne są wypełniane tylko przez serwer i będą ignorowane podczas wysyłania żądania.

Dziedziczenie
azure.mgmt.compute.v2021_04_01.models._models_py3.UpdateResource
AvailabilitySetUpdate

Konstruktor

AvailabilitySetUpdate(*, tags: Optional[Dict[str, str]] = None, sku: Optional[_models.Sku] = None, platform_update_domain_count: Optional[int] = None, platform_fault_domain_count: Optional[int] = None, virtual_machines: Optional[List[_models.SubResource]] = None, proximity_placement_group: Optional[_models.SubResource] = None, **kwargs)

Zmienne

tags
dict[str, str]

Tagi zasobów.

sku
Sku

Jednostka SKU zestawu dostępności.

platform_update_domain_count
int

Zaktualizuj liczbę domen.

platform_fault_domain_count
int

Liczba domen błędów.

virtual_machines
list[SubResource]

Lista odwołań do wszystkich maszyn wirtualnych w zestawie dostępności.

proximity_placement_group
SubResource

Określa informacje o grupie umieszczania w pobliżu, do której należy przypisać zestaw dostępności. <br>:code:>><<<br>Minimum api-version: 2018-04-01.

statuses
list[InstanceViewStatus]

Informacje o stanie zasobu.