TlsCertificateProperties Klasa

Właściwości certyfikatu TLS połączonego serwera logowania rejestru.

Zmienne są wypełniane tylko przez serwer i będą ignorowane podczas wysyłania żądania.

Dziedziczenie
TlsCertificateProperties

Konstruktor

TlsCertificateProperties(**kwargs)

Zmienne

type
str lub CertificateType

Typ lokalizacji certyfikatu. Możliwe wartości to: "LocalDirectory".

location
str

Wskazuje lokalizację certyfikatów.