DockerConfiguration Klasa

Reprezentuje konfigurację środowiska uruchomieniowego platformy Docker dla zadań.

Dziedziczenie
azureml._base_sdk_common.abstract_run_config_element._AbstractRunConfigElement
DockerConfiguration

Konstruktor

DockerConfiguration(use_docker=False, shared_volumes=True, arguments=[], shm_size='2g')

Parametry

use_docker
bool
wartość domyślna: False

Określa, czy środowisko do uruchomienia eksperymentu powinno być oparte na platformie Docker. Wartość domyślna to False.

shared_volumes
bool
wartość domyślna: True

Wskazuje, czy używać udostępnionych woluminów. Ustaw wartość Fałsz, jeśli jest to konieczne, aby obejść udostępnione błędy woluminu w systemie Windows. Wartość domyślna to True.

arguments
list[str]
wartość domyślna: []

Dodatkowe argumenty, które mają zostać przekazane do polecenia uruchamiania platformy Docker. Wartość domyślna to pusta lista.

shm_size
str
wartość domyślna: 2g

Rozmiar bloku pamięci udostępnionej kontenera platformy Docker. Jeśli nie zostanie ustawiona, zostanie użyta domyślna azureml.core.environment._DEFAULT_SHM_SIZE. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokumentacja uruchamiania platformy Docker.