PyTorchConfiguration Klasa

Reprezentuje informacje o konfiguracji dla rozproszonych zadań PyTorch.

Ta klasa jest używana w RunConfiguration klasie .

Dziedziczenie
azureml._base_sdk_common.abstract_run_config_element._AbstractRunConfigElement
PyTorchConfiguration

Konstruktor

PyTorchConfiguration(communication_backend='Nccl', process_count=None, node_count=1)

Parametry

communication_backend
str
wartość domyślna: Nccl

Zaplecze komunikacji używane do trenowania rozproszonego PyTorch. Obsługiwane zaplecza to "Nccl" i "Gloo". Wartość domyślna to "Nccl".

process_count
int
wartość domyślna: None

Łączna liczba procesów do uruchomienia zadania. Domyślnie wartość zostanie ustawiona na node_countwartość .

node_count
int
wartość domyślna: 1

Liczba węzłów do użycia dla zadania.