Private Endpoint Connections - Get

Pobiera określone połączenie prywatnego punktu końcowego.
Aby dowiedzieć się więcej o klastrach prywatnych, zobacz: https://docs.microsoft.com/azure/aks/private-clusters

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ContainerService/managedClusters/{resourceName}/privateEndpointConnections/{privateEndpointConnectionName}?api-version=2022-04-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
privateEndpointConnectionName
path True
 • string

Nazwa połączenia prywatnego punktu końcowego.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów. W nazwie jest uwzględniana wielkość liter.

resourceName
path True
 • string

Nazwa zasobu klastra zarządzanego.

Regex pattern: ^[a-zA-Z0-9]$|^[a-zA-Z0-9][-_a-zA-Z0-9]{0,61}[a-zA-Z0-9]$

subscriptionId
path True
 • string

Identyfikator subskrypcji docelowej.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia dla tej operacji.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

Get Private Endpoint Connection

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/subid1/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.ContainerService/managedClusters/clustername1/privateEndpointConnections/privateendpointconnection1?api-version=2022-04-01

Sample Response

{
 "properties": {
  "privateEndpoint": {
   "id": "/subscriptions/subid2/resourceGroups/rg2/providers/Microsoft.Network/privateEndpoints/pe2"
  },
  "privateLinkServiceConnectionState": {
   "status": "Approved"
  },
  "provisioningState": "Succeeded"
 },
 "name": "privateendpointconnection1",
 "type": "Microsoft.Network/privateLinkServices/privateEndpointConnections"
}

Definicje

CloudError

Odpowiedź o błędzie z usługi Container Service.

CloudErrorBody

Odpowiedź o błędzie z usługi Container Service.

ConnectionStatus

Stan połączenia usługi private link.

PrivateEndpoint

Prywatny punkt końcowy, do którego należy połączenie.

PrivateEndpointConnection

Połączenie prywatnego punktu końcowego

PrivateEndpointConnectionProvisioningState

Bieżący stan aprowizacji.

PrivateLinkServiceConnectionState

Stan połączenia usługi private link.

CloudError

Odpowiedź o błędzie z usługi Container Service.

Name Type Description
error

Szczegóły dotyczące błędu.

CloudErrorBody

Odpowiedź o błędzie z usługi Container Service.

Name Type Description
code
 • string

Identyfikator błędu. Kody są niezmienne i mają być używane programowo.

details

Lista dodatkowych szczegółów dotyczących błędu.

message
 • string

Komunikat opisujący błąd, który ma być odpowiedni do wyświetlania w interfejsie użytkownika.

target
 • string

Element docelowy określonego błędu. Na przykład nazwa właściwości w błędzie.

ConnectionStatus

Stan połączenia usługi private link.

Name Type Description
Approved
 • string
Disconnected
 • string
Pending
 • string
Rejected
 • string

PrivateEndpoint

Prywatny punkt końcowy, do którego należy połączenie.

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator zasobu prywatnego punktu końcowego

PrivateEndpointConnection

Połączenie prywatnego punktu końcowego

Name Type Description
id
 • string

Identyfikator połączenia prywatnego punktu końcowego.

name
 • string

Nazwa połączenia prywatnego punktu końcowego.

properties.privateEndpoint

Zasób prywatnego punktu końcowego.

properties.privateLinkServiceConnectionState

Zbiór informacji o stanie połączenia między użytkownikiem usługi a dostawcą.

properties.provisioningState

Bieżący stan aprowizacji.

type
 • string

Typ zasobu.

PrivateEndpointConnectionProvisioningState

Bieżący stan aprowizacji.

Name Type Description
Creating
 • string
Deleting
 • string
Failed
 • string
Succeeded
 • string

PrivateLinkServiceConnectionState

Stan połączenia usługi private link.

Name Type Description
description
 • string

Opis połączenia usługi private link.

status

Stan połączenia usługi private link.