OpenId Connect Provider - List Secrets

Pobiera szczegóły wpisu tajnego klienta dostawcy Połączenie OpenID.

POST https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ApiManagement/service/{serviceName}/openidConnectProviders/{opid}/listSecrets?api-version=2021-08-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
opid
path True
 • string

Identyfikator dostawcy Połączenie OpenID.

Regex pattern: ^[^*#&+:<>?]+$

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów.

serviceName
path True
 • string

Nazwa usługi API Management.

Regex pattern: ^[a-zA-Z](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$

subscriptionId
path True
 • string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują Microsoft Azure subskrypcji. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia z żądaniem klienta.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Treść odpowiedzi zawiera określone wpisy tajne dostawcy Połączenie OpenId.

Headers

 • ETag: string
Other Status Codes

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory Flow OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

ApiManagementOpenidConnectProviderListSecrets

Sample Request

POST https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.ApiManagement/service/apimService1/openidConnectProviders/templateOpenIdConnect2/listSecrets?api-version=2021-08-01

Sample Response

{
 "clientSecret": "oidsecretproviderTemplate2"
}

Definicje

ClientSecretContract

Klucz tajny klienta lub aplikacji używany w elementach IdentityProviders, Aad, OpenID lub OAuth.

ErrorFieldContract

Błąd Kontrakt pola.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd.

ClientSecretContract

Klucz tajny klienta lub aplikacji używany w elementach IdentityProviders, Aad, OpenID lub OAuth.

Name Type Description
clientSecret
 • string

Klucz tajny klienta lub aplikacji używany w elementach IdentityProviders, Aad, OpenID lub OAuth.

ErrorFieldContract

Błąd Kontrakt pola.

Name Type Description
code
 • string

Kod błędu poziomu właściwości.

message
 • string

Czytelna dla człowieka reprezentacja błędu na poziomie właściwości.

target
 • string

Nazwa właściwości.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error.code
 • string

Kod błędu zdefiniowany przez usługę. Ten kod służy jako podstan kodu błędu HTTP określonego w odpowiedzi.

error.details

Lista nieprawidłowych pól wysyłanych w żądaniu w przypadku błędu walidacji.

error.message
 • string

Czytelna dla człowieka reprezentacja błędu.