Product Group - Delete

Usuwa skojarzenie między określoną grupą a produktem.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ApiManagement/service/{serviceName}/products/{productId}/groups/{groupId}?api-version=2021-08-01

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
groupId
path True
 • string

Identyfikator grupy. Musi być unikatowa w bieżącym wystąpieniu usługi API Management.

productId
path True
 • string

Identyfikator produktu. Musi być unikatowa w bieżącym wystąpieniu usługi API Management.

resourceGroupName
path True
 • string

Nazwa grupy zasobów.

serviceName
path True
 • string

Nazwa usługi API Management.

Regex pattern: ^[a-zA-Z](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$

subscriptionId
path True
 • string

Poświadczenia subskrypcji, które jednoznacznie identyfikują Microsoft Azure subskrypcji. Identyfikator subskrypcji stanowi część identyfikatora URI dla każdego wywołania usługi.

api-version
query True
 • string

Wersja interfejsu API do użycia z żądaniem klienta.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

Grupa została pomyślnie odłączona od produktu.

204 No Content

Grupa została pomyślnie odłączona od produktu.

Other Status Codes

Odpowiedź na błąd opisująca, dlaczego operacja nie powiodła się.

Zabezpieczenia

azure_auth

Azure Active Directory Flow OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation personifikacja konta użytkownika

Przykłady

ApiManagementDeleteProductGroup

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.ApiManagement/service/apimService1/products/testproduct/groups/templateGroup?api-version=2021-08-01

Sample Response

Definicje

ErrorFieldContract

Błąd Kontrakt pola.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd.

ErrorFieldContract

Błąd Kontrakt pola.

Name Type Description
code
 • string

Kod błędu poziomu właściwości.

message
 • string

Czytelna dla człowieka reprezentacja błędu na poziomie właściwości.

target
 • string

Nazwa właściwości.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd.

Name Type Description
error.code
 • string

Kod błędu zdefiniowany przez usługę. Ten kod służy jako podstan kodu błędu HTTP określonego w odpowiedzi.

error.details

Lista nieprawidłowych pól jest wysyłana w żądaniu w przypadku błędu walidacji.

error.message
 • string

Czytelna dla człowieka reprezentacja błędu.